ANBIA) RSIN / Fiscaal nummer van onze ANBI-Stichting:

 

De Stichting Bolivia Komité Geldrop is per 1 januari 2008 aangewezen als  “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI) met het bijbehorende RSIN nummer 816064350. Dit houdt in dat uw giften aan de Stichting Bolivia Komité Geldrop zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

Onze stichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer KvK 41088309

 

B) Meerjarig Beleidsplan Stichting Bolivia Komité Geldrop:

 

 

1) Doelstelling en actueel beleid

 

-Hierbij zij verwezen naar de statuten van onze stichting zoals vastgelegd in de akte van oprichting d.d. 2 mei 1973 ten kantore van notaris A.A. van Leengoed te Geldrop.

 

-Het Bolivia Komité Geldrop heeft als doel het bieden van opleidingsmogelijkheden aan studenten en leerlingen in Zuid-Amerika. Het gaat met name om de landen Bolivia, Chili en Colombia en soms ook Brazilië. Wij bieden kleinschalige hulp aan jongeren in Zuid-Amerika die zonder onze hulp geen kans zouden krijgen om een opleiding te volgen. Door middel van deze kleinschalige ontwikkelingshulp hopen wij ook te bereiken dat de directe omgeving van deze jongeren en – in beperkte mate - ook hun streek of land verbetert.

 

-Het actuele beleid is gericht op een efficiënte en snelle besteding van de ingezamelde gelden via onze – goed bekende - contactpersonen in die Zuid-Amerikaanse landen. Deze contactpersonen dragen geschikte kandidaten voor een beurs voor en begeleiden (na goedkeuring van de beurs door het bestuur van onze stichting) deze leerlingen tijdens hun studie. Incidenteel dragen zij ook kleinere projecten in hun gebied voor die behulpzaam kunnen zijn ter ondersteuning van opleidingen.

 

-Verder is het steeds van belang dat onze aangegane meerjarige verplichtingen nagenoeg in balans zijn met onze (te verwachten) inkomsten in de nabije jaren. Teneinde een goed inzicht te hebben in onze aangegane verplichtingen voor de komende jaren gebruiken we een overzichtsblad dat meerdere malen per jaar geactualiseerd wordt.

 

-Onze stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en kent dus geen personeelskosten.

 

-Momenteel bevinden wij ons qua grootte in een consolidatiefase. Wij willen kleinschalig en goed overzichtelijk blijven werken. Mede gezien de beschikbaarheid van vrijwilligers en de overzichtelijkheid van onze jaarlijkse actie(s) zullen wij wat betreft inkomsten uit acties (reëel) niet echt meer kunnen groeien en zijn wij voor inkomstengroei (en daarmee het aantal kansarme jongeren die wij een opleidingsmogelijkheid kunnen bieden) voornamelijk afhankelijk van nieuwe donateurs, legaten of andere schenkingen en van acties die wij samen met anderen (bijvoorbeeld scholen, bedrijven of verenigingen) kunnen opzetten. 

 

-Fijnafstemming van het actuele beleid vindt plaats tijdens de bestuursvergaderingen waarvan er ruwweg zes per jaar plaatsvinden. In de notulen van deze vergaderingen worden de genomen besluiten vastgelegd.

 

-Elk jaar, normaliter in april, wordt een jaarvergadering gehouden waarin verslag wordt gedaan, zowel secretarieel als financieel, van activiteiten in het zojuist verstreken jaar. Donateurs en enkele andere geïnteresseerden worden hiervoor uitgenodigd.

 

 

2) Werkzaamheden van de stichting

 

-Onze stichting heeft een beperkt aantal activiteiten en deze worden uitsluitend door vrijwilligers uitgevoerd. De grootste jaarlijkse activiteit, zowel qua inkomsten als qua tijd besteding, is de Sinterklaasactie die in Geldrop-Mierlo en omliggende gemeenten door ons wordt uitgevoerd. Onze vrijwilligers spelen daarbij Sint, Piet, chauffeur, schmink(st)er of organisator, waarbij de laatste jaren telkens zo’n 180 Sint-bezoeken worden afgelegd bij gezinnen, verenigingen, bedrijven of scholen. Deze “klanten” betalen ons daarvoor een vergoeding die geheel ten bate is van onze stichting.

 

-Het werven van – en in stand houden van contacten met – donateurs is een belangrijke tweede activiteit en inkomstenbron.

 

-Publiciteit geven aan onze vorm van kleinschalige ontwikkelingshulp en aan onze acties is ook een wezenlijke activiteit. Dit vindt plaats via lokale nieuwsmedia, via onze jaarlijkse nieuwsbrief die aan alle “klanten”, donateurs, medewerkers en verdere geïnteresseerden wordt toegestuurd, via onze Jaarvergadering en secretarieel en financieel jaarverslag. Op dit moment beschikken wij ook over een internetsite: www.boliviacomite.nl .

 

-Incidenteel voeren wij ook acties in samenwerking met andere instanties zoals middelbare scholen. Zulke incidentele acties worden normaliter alleen georganiseerd wanneer er een specifieke (kleinschalige) projectaanvraag bij ons is binnengekomen via een van onze contactpersonen in Zuid-Amerika. Dergelijke projecten vallen namelijk buiten ons reguliere inkomsten- en bestedingspatroon.

 

-Zeer belangrijk zijn verder onze contacten met bursalen en contactpersonen in Zuid-Amerika. Op basis van hun informatie moeten wij namelijk onze besluiten nemen (in de bestuursvergaderingen) over het wel of niet toekennen - en/of continueren – van beurzen of (in incidentele gevallen) van projecten.

 

-Het geheel van bovengenoemde activiteiten wordt besloten, vastgelegd en gecoördineerd tijdens bestuursvergaderingen, tijdens de Jaarvergadering en tijdens vergaderingen met actiecoördinatoren.  Het financiële en secretariële jaarverslag wordt ook gepubliceerd op onze website.

 

 

3) Manier van inkomstenwerving van de stichting

 

-Onze stichting kent twee min of meer reguliere inkomstenbronnen zoals onder punt 2 reeds uitvoerig vermeld, namelijk onze jaarlijkse Sinterklaasactie en onze donateurs.

 

-Verder kunnen er incidenteel ook gelden worden ingezameld in samenwerking met andere instanties zoals middelbare scholen, zie eveneens onder punt 2. Indien dergelijke bijzondere acties worden uitgevoerd vragen wij (in voorkomende gevallen) ook aanvullende projectsubsidie aan bij bijvoorbeeld NCDO, Wilde Ganzen of de Rabobank Foundation.

 

-Alle genoemde geldinzamelingen en ook de inkoop van materialen benodigd voor onze Sinterklaasactie geschieden via vrijwilligers van onze stichting. Er zijn de laatste jaren in totaal ruwweg 130 vrijwilligers in meer of mindere mate actief voor onze stichting.

 

 

4) Het vermogensbeheer van de stichting

 

-Onze stichting heeft slechts een zeer beperkt vermogen, en dan ook nog voornamelijk in de korte periode tussen onze jaarlijkse Sinterklaasactie en de uitbetaaldatum van de beurzen aan de Zuid-Amerikaanse studenten: dat is normaliter in januari of februari volgend op de Sinterklaasactie.

 

-Wegens dit beperkte vermogen van de stichting beschikken wij alleen over een rekening courant en over een spaarrekening bij de Rabobank. Deze rekeningen worden beheerd door onze penningmeester. Verder kennen wij geen vermogensbeheer.

 

 

5) De vermogensbesteding van de stichting

 

-Onze stichting besteedt zijn vermogen aan beurzen (en incidenteel ook aan projecten) ten behoeve van geselecteerde jongeren in Zuid-Amerika zoals hierboven vermeld onder de punten 1 en 2. Deze gelden worden daartoe overgeboekt naar de rekening-courant(s) van de betreffende contactpersonen in die Zuid-Amerikaanse landen. Deze contactpersonen dragen er op hun beurt weer zorg voor dat deze gelden (gedoseerd) bij de bursalen terecht komen en leggen ook verantwoording af over de besteding van die gelden en over de studievoortgang van de jongeren (en/of de projectvoortgang).

 

 

6) Het beloningsbeleid van de stichting

 

- Aangezien onze stichting (ook het bestuur) uitsluitend bestaat uit vrijwilligers kennen wij geen beloningen toe.

 

 

 

 

C) inschrijving bij de KvK:

 

 

 

 

D) Secretarieel Jaaroverzicht 2019:

 

In het afgelopen  jaar zijn ongeveer 130 vrijwilligers druk in de weer geweest om inkomsten voor onze beursstudenten veilig te stellen middels de bekende Sinterklaasactie. Voor de huisvesting hebben we weer gebruik kunnen maken van een geschikte locatie aan ’t Hout te Geldrop. De Sinterklaasactie 2019 bracht het fraaie bedrag van (bruto) € 14.092,- op, een schitterend resultaat dank zij

169 Sinterklaasbezoeken

 

Ook de donateurs hebben met hun welkome giften een mooie bijdrage geleverd aan onze inkomsten, waarvoor hartelijk dank ! Doordat wij in 2017 een aanzienlijk legaat ontvingen en tevens een prachtige donatie ter gelegenheid van een huwelijksjubileum, kunnen wij nu en de komende jaren duidelijk meer jongeren een studiebeurs verstrekken. Wij zijn daarvoor in overleg met meerdere (ook nieuwe) contactpersonen.

 

Een overzicht van de financiële resultaten is te vinden in het financiële jaaroverzicht 2018 dat is opgesteld door onze penningmeester Peter Heesakkers en gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit de Bert van Leijsen en Klaas Boerema.

 

Zoals gebruikelijk, is ook in 2019 een Nieuwsbrief van het Bolivia Komité verschenen waarin werd teruggeblikt op het verstreken jaar. Naast een overzicht van de stand van zaken binnen onze stichting werd aandacht geschonken aan onze huidige studenten en aan twee overledenen die belangrijk waren voor onze contacten in Bolivia. Ook is de website van onze stichting in 2017 compleet vernieuwd en naar onze mening veel duidelijker en gemakkelijker toegankelijk geworden voor alle geïnteresseerden, zie: www.boliviacomite.nl . Dat was een hele klus maar het resultaat is er ook naar; foto’s e.d. zullen nog aangevuld worden.

 

In het bestuur van onze Stichting werden op de vorige jaarvergadering Marion Heesakkers en Peter Derks herbenoemd voor een nieuwe periode. Na het officiële gedeelte van de jaarvergadering 2019 hebben we nog een mooie video mogen bekijken van Edith van Zalinge. Zij heeft deze video over de activiteiten en de doelen van het Bolivia Komité geheel vrijwillig en vrijblijvend gemaakt, waarvoor wij haar hartelijk hebben bedankt. Deze video werd enthousiast ontvangen en kan zeker door ons gebruikt worden voor promotionele zaken. De video kan ook bekeken worden via onze website.

 

Na de video van Edith heeft Felix Crooijmans nog een interessant relaas gegeven over zijn ervaringen als Sinterklaas. Felix is al zo’n 12 jaar Sinterklaas voor het Bolivia Komité Geldrop en vertelt onder andere over hoe Sint en Piet en chauffeur elkaar versterken tijdens (en ook in de voorbereiding en in evaluatie van) een bezoek. Ook over een bezoek afgelopen jaar waarbij hij met z’n Pieten ergens al was, toen er nòg een Sinter-klaas aankwam. Die Sint bleek deze wijkvereniging vorige jaren te hebben bezocht en was er vanuit gegaan dat dat dit jaar ook wel weer de bedoeling zou zijn…, een leuke ervaring.

 

Het afgelopen jaar hebben wij Theo Raaijmakers (die normaal in Cochabamba verblijft) enkele keren hier in Nederland mogen ontmoeten omdat hij vanwege ernstige rugproblemen hier voor medisch onderzoek verblijft. Hopelijk vinden de medici een dezer dagen een goede oplossing voor met name de pijnproblemen in zijn rug. Wij duimen met je mee, Theo !

 

Onderstaand studentenoverzicht laat zien hoe het onze studenten in Zuid-Amerika in 2019 is vergaan.

 

--------Overzicht Studenteninformatie-----------

 

COLOMBIA (begeleiding door Fried Deelen (F) of Adriaan van der Velden (A) in San Bernardo del Viento):

 

 

Dairo Antonio Martinez Fuentes (F) studeert sinds 2014 Lichamelijke Opvoeding aan de Universidad de Córdoba in Monteria. Als afstudeerproject heeft Dario sinds 2017 "De sociale gevolgen van het judo in San Bernardo". Naast zijn studie verzorgt hij alle judolessen in het dorp, wat een waardevolle en gezonde bijdrage is om de jeugd van de straat te houden. Dairo verwachtte eind 2018 af te studeren, maar vanwege stakingen op de universiteit is dit onmogelijk gebleken. Ze zijn nu op de universiteit aan het proberen om de verloren gegane tijd in de halen. Als dat lukt dan kan Dairo in 2019 afstuderen. Hij ontving t/m 2018 een beurs van € 1500,00 per jaar.

 

Christian Camilo Avila Rios (F) zou in 2018 starten met een studie wiskunde aan de Universidad de Córdoba in Monteriá, maar door ontwikkelingen in het land is de studie pas in 2019 gestart. Het bedrag ad € 1350,00 dat voor 2018 was overgemaakt, wordt nu gebruikt voor 2019 en het eindjaar wordt ook een jaar doorgeschoven. Christian heeft op de middelbare school in San Bernardo del Viento zeer goede resultaten laten zien. Het inkomen van zijn vader is dermate minimaal, dat het helemaal voor het gezin nodig is en er dus geen geld is voor een studie voor deze talentvolle jongen.

Christian geeft judolessen aan de kinderen in San Bernardo del Viento. Hij doet dit met discipline en beheersing van het vak. Hij wil betrokken blijven bij het judo in San Bernardo en daarom gaat hij zo dicht mogelijk - in Monteriá - studeren en niet verder weg in b.v. Medellin. Hij ontvangt van ons t/m 2023 een beurs van € 1350,00 per jaar.

 

Andrea Sampaio Rhenals (F) is een nieuwe bursaal en studeert sinds dit jaar Financiën en Internationale Betrekkingen aan de Universidad Tecnológica de Bolívar. Andrea was reeds met deze opleiding gestart begin dit jaar, toen haar alleenstaande moeder, die als veearts bij een groothandel in landbouwproducten werkte, behandeld moest worden vanwege een ernstige ziekte. Volgens haar werkgever ging die operatie ten koste van haar vermogen te werken, waarop hij haar ontsloeg. Daarna vond ze slechts werk tegen een veel lagere beloning. Het was voor haar verder onmogelijk om de studie van Andrea te bekostigen. Wij ondersteunen Andrea voor de resterende 8 semesters t/m 2023 met een bedrag van € 1450,00 per jaar (laatste semester in 2023: € 725,00).

 

 

BOLIVIA

 

a) Studenten begeleid door Zr. Socorro Garcia in La Paz:

 

Araceli Rodriquez Chura studeerde al eerder af als verpleegkundige met een beurs van ons (2015). Gezien haar eerdere goede resultaten, hebben wij haar ons volle vertrouwen gegeven om een vervolgstudie Fysiotherapie en Logopedie aan de Universiteit in La Paz te gaan volgen, d.m.v. een beurs van van 2017 t/m 2019 van € 1000,00 per jaar. Hiermee zal zij de zorg van haar patiënten wezenlijk kunnen verbeteren. Zij heeft goede resultaten geboekt. Wij hopen binnenkort een bericht van een positieve afsluiting van deze studie te krijgen.

 Gabriela Silvestre Quispe studeert sinds 2017 Marketing aan de Univalle Universiteit in La Paz. Zij wil met haar opleiding voor een verbetering en optimalisering zorgen van de kleine en grote ondernemingen in haar omgeving. Ondanks ernstige ziektes van een aantal naasten in haar omgeving, waardoor de opleiding aan de universiteit haar extra zwaar valt, doet zij haar uiterste best om tot goede resultaten te komen. Zij bericht ons ook dat zij lid is geworden van PVJ, een groep van jonge mensen met katholieke grondslag die erop gericht is om gezamenlijk het welzijn van onze planeet te borgen. Zij ontvangt van ons t/m 2020 een beurs van € 1800,00 per jaar.

Yessica Lopez Condor ontvangt van ons sinds 2018 een beurs van € 500,00 per jaar om het vierde en vijfde jaar van haar middelbare school te bekostigen. Door overlijden van haar vader, kan haar moeder met haar kleine salaris als schoonmaakster deze school niet meer betalen. Door haar goede resultaten ontving zij dit jaar een beurs van € 500,00. Deze kan bij goede resultaten nog één jaar verlengd worden.

Alejandre Monasterios Quispe ontving in 2018 een beurs van € 400,00 voor het derde jaar middelbare school.  Beide ouders - vader is timmerman en moeder is kok en schoonmaakster in gezinnen - verdienen samen niet voldoende om haar middelbare school te kunnen betalen. Ze heeft goede resultaten behaald en daarom heeft zij ook in 2019 een beurs van € 400,00 van ons ontvangen. Deze kan bij goede resultaten nog twee jaar verlengd worden.

 

 

b) Studenten begeleid door Ton Smetsers en Almendra in La Paz:

 

 

Beymar Canavari Chiara  studeert sedert 2015 Sales Engineering aan de University Franz Tamayo in La Paz. Hij woont nog bij zijn ouders, maar de ouders zijn niet in staat om de studie te bekostigen aangezien hun minimale inkomen volledig opgaat aan eerste levensbehoeften en medicijnen. Beymar zet zich 100% in en is inmiddels bezig met het laatste semester. Wij hopen binnenkort het bericht te ontvangen van een positieve afsluiting van deze studie. Beymar heeft t/m 2018 een beurs van € 1240,00 per  jaar ontvangen en ontvangt dit jaar ter afsluiting € 620,00.

Denise Echeverria Chavez is sinds dit jaar een nieuwe bursaal. Zij studeert Geneeskunde aan de Universidad Franz Tamayo in La Paz. Het is onmogelijk voor haar ouders om haar studie te kunnen bekostigen: vader is ziekelijk en heeft een minimaal salaris, moeder verdient als schoonmaakster wat bij. Bovendien bestaat het gezin uit 6 kinderen. Wel draagt Denise zelf bij aan haar studie wat in haar vermogen ligt: zij werkt hiervoor parttime in een klein ziekenhuis en van deze inkomsten betaalt zij haar eigen bijdrage. Ze woont op Alti Plano (de hoogvlakte in Bolivia) en wil met haar opleiding haar omgeving gaan helpen in de toekomst. Haar is t/m 2024 een beurs toegekend van € 2063,00 per jaar.

Antonio Echeverria Chavez is een broer van Denise en ook een nieuwe bursaal sinds dit jaar. Hij studeert Marketing & Publiciteit aan de Universidad Tecnológica Boliviana in La Paz. Ook Antonio bekostigt zijn eigen bijdrage aan zijn studie met een bijbaan. Hij bericht ons dat hij in het begin wat moeite had om het nivo en de manier van aanpak aan de universiteit te volgen, maar dat hij dat snel kon herstellen. Hij is erg dankbaar voor de kans die hij krijgt door onze beurs om te kunnen studeren in de richting waar zijn interesses liggen en dat hij zijn uiterste best zal blijven doen om deze studie met succes af te ronden. Hij ontvangt van ons t/m 2022 een beurs van € 886,00 per jaar.

 


c) Studenten begeleid door Theo Raaijmakers in Cochabamba:

 

 

Bartolomé Tincuri Carvajal studeert sinds 2015 Architectuur aan de Universidad San Simon (UMSS) in Cochabamba. De afgelopen jaren heeft Bartolomé zijn doelstellingen telkens gehaald. Ook dit jaar gaat hij gedreven hiermee door. Het eens verlegen, teruggetrokken kind dat door de straten van Cochabamba zwierf is nu een zelfverzekerde student die zijn pad nadrukkelijk plant en die dankbaar is voor de hulp en adviezen die hij krijgt in het huis van Theo, maar zeker ook voor de kans die hij krijgt via onze beurs. Ook geniet hij erg van de sociale contacten die hij in zijn omgeving en en op de universiteit tegenkomt. Wij verwachten binnenkort een bericht te ontvangen van een positieve afsluiting van zijn opleiding.  Hij ontvangt t/m 2019 een beurs van € 1800,00 per jaar.

Joël Christian Garcia Anguela  studeert sinds medio 2018 voor Civiel Ingenieur aan de Universidad del  Valle in Cochabamba. Joel komt van heel ver: hij zwierf al  12 jaar op straat - bij andere tehuizen werd hij  telkens weggestuurd omdat er met hem niets te beginnen zou zijn - toen hij werd opgenomen in het huis van Theo, Casa Ana Maria. Hij heeft de kans die hij daar kreeg met beide handen aangegrepen. Het zwerversleven heeft hij helemaal achter zich gelaten. Hij laat zien hoe je iets kunt maken van je leven en is daardoor een voorbeeld voor veel andere jongeren daar.
Aangezien Joël slechts een matige middelbare opleiding heeft gehad,  kostte het hem veel moeite om aansluiting te vinden op de universiteit. Maar het is hem - ondanks het niet halen van één vak in 2018 - gelukt om de aansluiting te vinden. Zelf baalt hij hier stevig van, maar het is voor hem des te meer reden om zijn schouders er extra onder te zetten. Hij is kritisch naar zichzelf en zoekt oplossingen, maar is zich bewust dat je in ieder geval kunt leren van je fouten. Hij gaat vastberaden op zijn doel af: afstuderen als Civiel Ingenieur. Joël ontvangt t/m 2023 een beurs van € 1800,00 per jaar.

 

CHILI (begeleiding door Herman Leemrijse in Santiago)

 

Adolfo Salinas is een nieuwe bursaal. Hij studeert  voor Acoustisch Civiel Ingenieur aan de Universidad Austral in Valdivia. Adolfo studeerde reeds 4 jaar, toen zijn gezinsomstandigheden dermate veranderden, dat zijn alleenstaande moeder niet langer in de gelegenheid was om zijn laatste studiejaar te kunnen bekostigen. Hij ontvangt in 2019 ter afronding dit jaar van zijn studie  een bedrag van ons van € 2000,00.

 

BRAZILIË (begeleiding door Jan-Joris Rietveld in Cabaceiras):

 

Edinalva Goncalves de Brito studeert sedert 2018 Wiskunde aan het Centro Universitario Claretiano in Campina Grande. Nalva is een sociaal betrokken vrouw. Ze onderhoudt zich als naaister, maar haar inkomsten zijn daardoor onzeker, want soms is er werk, soms niet. Zij haalt ontzettend goede en snelle resultaten in haar opleiding. Zij ontvangt van ons van 2018 t/m 2020 een bedrag van € 450,00 per jaar.

Vanessa Rayara Lima is een nieuwe bursaal en volgt sedert medio 2018 een opleiding Administratrie aan de Faculdade Claretiano in Polo Campina Grande. Vanessa  leefde volledig teruggetrokken in haar “sitio” in een bouwvallig huis aan de rand van een stuwmeer. Ze kon niet geloven dat deze studie voor haar mogelijk was. Na de middelbare school stopte ze, want ze kon geen studie bekostigen. Deze jonge vrouw wil heel graag iets bereiken en grijpt deze kans met beide handen aan. Zij ontvangt van ons van medio 2018 t/m medio 2022 een beurs van € 900,00 per jaar.

Diana Ramos da Silva is een nieuwe bursaal. Zij volgt sedert 2019 een opleiding Boekhouder aan de Faculdade Claretiano in Polo Campina Grande.  Diana heeft een administratief baantje en  hoopt door middel van deze opleiding een baan in de accountancy te kunnen vinden. Wij ondersteunen Diana voor de periode 2019 tot en met 2022 (4 jaar) met een beurs van € 600,00 per jaar.

Daniel Rodrigues da Costa is een nieuwe bursaal. Hij volgt een opleiding tot muziekdocent aan de Faculdade Claretiano in Polo Campina Grande en heeft de eerste 3 semesters zelf kunnen bekostigen. Helaas is dat niet langer mogelijk. Hij heeft een groot muzikaal talent en verzorgt al muzieklessen in de parochie van Jan-Joris. Wij ondersteunen Daniel de laatste drie semesters (€  1200,00 in 2019, € 600,00 in 2020), zodat hij zijn studie af kan ronden.

 


 

GUATEMALA (begeleiding door Stichting Nuenen-Guatemala via Asociación Civil Verdad y Vida):

 

Reyna Susanna Yaneth Laj Caj studeert sedert 2018 Landbouwtechniek aan de Universidad Mesoamericana in San Pedro Carcha. De ouders van Reyna kunnen haar studie niet bekostigen.

Reyna draagt zelf een deel aan haar studie bij door 2 dagen in de week als verkoopster op de markt in haar woonplaats te staan. Reyna is een studente die getuigt van discipline, ondernemingszin en verantwoordelijkheidsgevoel. Ze probeert zoveel mogelijk theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Wat ze leert tijdens haar studie past ze vervolgens toe in haar gemeenschap.

Zij wil door middel van haar studie een bijdrage leveren aan positieve veranderingen in haar familie en in de gemeenschap waar zij deel van uitmaakt. Nadruk wordt daarbij gelegd op het behoud van traditionele gewassen zoals de verschillende variëteiten maïs, bonen, ayote, zoete komkommer, bananen, koffie, suikerriet en ook verschillende soorten groenten en medicinale planten. Ook worden er bomen aangeplant: pijnbomen, cipressen en eiken.

Bij haar huis heeft Reyna een proefveld aangelegd met pluimvee, groenten en sierplanten. Het proefveld is een voorbeeld voor andere families die weliswaar een stukje grond hebben, maar die het ontbreekt aan kennis om de grond beter te bewerken en de opbrengst te verkopen op de markt. Naast haar officiële studie benut ze alle mogelijke gelegenheden (cursussen, workshops) om haar kennis en vaardigheden te vergroten. Ze is actief binnen jongerenorganisaties als vertegenwoordigster van haar Mayavolk. Thema's waarin zij extra geïnteresseerd is zijn: mensenrechten, rechten van het kind, jongeren, vrouwen en inheemse volkeren en preventie van (huiselijk) geweld.

Inmiddels heeft Reyna het derde semester van de studierichting Agronomie, met nadruk op biologische landbouw, met succes afgerond. Deze veelzijdige en getalenteerde dame ontvangt van ons vanaf 2018 t/m 2020 een beurs van € 1445,00 per jaar.

 

 

26 oktober 2019

 

Stichting Bolivia Komité Geldrop

 

P.J.A.M. Derks (voorzitter) M.M.J.B. Heesakkers-van Doormalen (secretaris)

 

E) Financiële Jaarverslag 2018

             
                       

 

Resultatenrekening over 2018            
                     
Baten           Werkelijk    Begroting    Werkelijk 
                2018   2017
Inkomsten ten behoeven van projecten              
Opbrengst St. Nicolaasactie 2018     13.595,50    13.395,00   13.766,00
Legaten                   31.275,00
Donaties           1.900,00      1.000,00   2.531,11
Donaties W&B Smetsers 2017       1.500,00        
Correctie bankkosten en rente spaarrekening   5,55             5,00   21,29
Project A v.d. Velden       12.440,00    12.500,00   15.370,00
Project Socorro                         -     0,00
Diversen           453,50         100,00   0,00
Totaal baten         29.894,55    27.000,00   62.963,40
                     
                     
Lasten                    
Totaal beurzen (zie overzicht financiering studenten) 12.115,00      8.190,00   13.310,00
Project A. v.d. Velden       4.910,00    12.500,00   6.845,00
Project Socorro                  
Uitgaven St. Nicolaasactie       768,18        500,00   365,94
Kantoorkosten         150,95        600,00   419,23
Huren + verzekeringen       798,45        800,00   920,45
Bankkosten         211,13        250,00   243,32
Representatie         245,95        300,00   263,72
Materialen         911,17      1.000,00   680,82
Diversen           420,00        860,00   393,61
Totaal generaal         20.530,83    25.000,00   23.442,09
                     
                     
Saldo: baten minus lasten       9.363,72      2.000,00   39.521,31
                     
Nog te betalen Project A. van de Velden   -8.080,00       -8.525,00
Afboeken Fa. Veldsink 2016               -350,00
Dubbel betaald Fam Aa (kas en bank) = retour 2018 44,00       -44,00
Correctie 4 april Bartelink       50,00        
Gecorrigeerd saldo: baten minus lasten     1.377,72     -4.000,00   30.602,31
                     
Diverse saldi      Per 1 jan. 2018               

           Per 31-dec.

           2018

       
Bankrekening 1159.72.137   6.199,86   23.514,03        

 

Bedrijfstelerekening 1159.131.619

53.973,35   38.470,90        
        60.173,21   61.984,93        
                     
                     
Peter Heesakkers, 16 april 2019