ANBIA) RSIN / Fiscaal nummer van onze ANBI-Stichting:

 

De Stichting Bolivia Komité Geldrop is per 1 januari 2008 aangewezen als  “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI) met het bijbehorende RSIN nummer 816064350. Dit houdt in dat uw giften aan de Stichting Bolivia Komité Geldrop zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

Onze stichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer KvK 41088309

 

B) Meerjarig Beleidsplan Stichting Bolivia Komité Geldrop:

 

 

1) Doelstelling en actueel beleid

 

-Hierbij zij verwezen naar de statuten van onze stichting zoals vastgelegd in de akte van oprichting d.d. 2 mei 1973 ten kantore van notaris A.A. van Leengoed te Geldrop.

 

-Het Bolivia Komité Geldrop heeft als doel het bieden van opleidingsmogelijkheden aan studenten en leerlingen in Latijns-Amerika. Het gaat met name om de landen Bolivia, Chili en Colombia en soms ook Brazilië. Wij bieden kleinschalige hulp aan jongeren in Latijns-Amerika die zonder onze hulp geen kans zouden krijgen om een opleiding te volgen. Door middel van deze kleinschalige ontwikkelingshulp hopen wij ook te bereiken dat de directe omgeving van deze jongeren en – in beperkte mate - ook hun streek of land verbetert.

 

-Het actuele beleid is gericht op een efficiënte en snelle besteding van de ingezamelde gelden via onze – goed bekende - contactpersonen in die Latijns-Amerikaanse landen. Deze contactpersonen dragen geschikte kandidaten voor een beurs voor en begeleiden (na goedkeuring van de beurs door het bestuur van onze stichting) deze leerlingen tijdens hun studie. Incidenteel dragen zij ook kleinere projecten in hun gebied voor die behulpzaam kunnen zijn ter ondersteuning van opleidingen.

 

-Verder is het steeds van belang dat onze aangegane meerjarige verplichtingen nagenoeg in balans zijn met onze (te verwachten) inkomsten in de nabije jaren. Teneinde een goed inzicht te hebben in onze aangegane verplichtingen voor de komende jaren gebruiken we een overzichtsblad dat meerdere malen per jaar geactualiseerd wordt.

 

-Onze stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en kent dus geen personeelskosten.

 

-Momenteel bevinden wij ons qua grootte in een consolidatiefase. Wij willen kleinschalig en goed overzichtelijk blijven werken. Mede gezien de beschikbaarheid van vrijwilligers en de overzichtelijkheid van onze jaarlijkse actie(s) zullen wij wat betreft inkomsten uit acties (reëel) niet echt meer kunnen groeien en zijn wij voor inkomstengroei (en daarmee het aantal kansarme jongeren die wij een opleidingsmogelijkheid kunnen bieden) voornamelijk afhankelijk van nieuwe donateurs, legaten of andere schenkingen en van acties die wij samen met anderen (bijvoorbeeld scholen, bedrijven of verenigingen) kunnen opzetten. 

 

-Fijnafstemming van het actuele beleid vindt plaats tijdens de bestuursvergaderingen waarvan er ruwweg zes per jaar plaatsvinden. In de notulen van deze vergaderingen worden de genomen besluiten vastgelegd.

 

-Elk jaar, normaliter in april, wordt een jaarvergadering gehouden waarin verslag wordt gedaan, zowel secretarieel als financieel, van activiteiten in het zojuist verstreken jaar. Donateurs en enkele andere geïnteresseerden worden hiervoor uitgenodigd.

 

 

2) Werkzaamheden van de stichting

 

-Onze stichting heeft een beperkt aantal activiteiten en deze worden uitsluitend door vrijwilligers uitgevoerd. De grootste jaarlijkse activiteit, zowel qua inkomsten als qua tijd besteding, is de Sinterklaasactie die in Geldrop-Mierlo en omliggende gemeenten door ons wordt uitgevoerd. Onze vrijwilligers spelen daarbij Sint, Piet, chauffeur, schmink(st)er of organisator, waarbij de laatste jaren telkens zo’n 180 Sint-bezoeken worden afgelegd bij gezinnen, verenigingen, bedrijven of scholen. Deze “klanten” betalen ons daarvoor een vergoeding die geheel ten bate is van onze stichting.

 

-Het werven van – en in stand houden van contacten met – donateurs is een belangrijke tweede activiteit en inkomstenbron.

 

-Publiciteit geven aan onze vorm van kleinschalige ontwikkelingshulp en aan onze acties is ook een wezenlijke activiteit. Dit vindt plaats via lokale nieuwsmedia, via onze jaarlijkse nieuwsbrief die aan alle “klanten”, donateurs, medewerkers en verdere geïnteresseerden wordt toegestuurd, via onze Jaarvergadering en secretarieel en financieel jaarverslag. Op dit moment beschikken wij ook over een internetsite: www.boliviacomite.nl .

 

-Incidenteel voeren wij ook acties in samenwerking met andere instanties zoals middelbare scholen. Zulke incidentele acties worden normaliter alleen georganiseerd wanneer er een specifieke (kleinschalige) projectaanvraag bij ons is binnengekomen via een van onze contactpersonen in Latijns-Amerika. Dergelijke projecten vallen namelijk buiten ons reguliere inkomsten- en bestedingspatroon.

 

-Zeer belangrijk zijn verder onze contacten met bursalen en contactpersonen in Latijns-Amerika. Op basis van hun informatie moeten wij namelijk onze besluiten nemen (in de bestuursvergaderingen) over het wel of niet toekennen - en/of continueren – van beurzen of (in incidentele gevallen) van projecten.

 

-Het geheel van bovengenoemde activiteiten wordt besloten, vastgelegd en gecoördineerd tijdens bestuursvergaderingen, tijdens de Jaarvergadering en tijdens vergaderingen met actiecoördinatoren.  Het financiële en secretariële jaarverslag wordt ook gepubliceerd op onze website.

 

 

3) Manier van inkomstenwerving van de stichting

 

-Onze stichting kent twee min of meer reguliere inkomstenbronnen zoals onder punt 2 reeds uitvoerig vermeld, namelijk onze jaarlijkse Sinterklaasactie en onze donateurs.

 

-Verder kunnen er incidenteel ook gelden worden ingezameld in samenwerking met andere instanties zoals middelbare scholen, zie eveneens onder punt 2. Indien dergelijke bijzondere acties worden uitgevoerd vragen wij (in voorkomende gevallen) ook aanvullende projectsubsidie aan bij bijvoorbeeld NCDO, Wilde Ganzen of de Rabobank Foundation.

 

-Alle genoemde geldinzamelingen en ook de inkoop van materialen benodigd voor onze Sinterklaasactie geschieden via vrijwilligers van onze stichting. Er zijn de laatste jaren in totaal ruwweg 130 vrijwilligers in meer of mindere mate actief voor onze stichting.

 

 

4) Het vermogensbeheer van de stichting

 

-Onze stichting heeft slechts een zeer beperkt vermogen, en dan ook nog voornamelijk in de korte periode tussen onze jaarlijkse Sinterklaasactie en de uitbetaaldatum van de beurzen aan de Latijns-Amerikaanse studenten: dat is normaliter in januari of februari volgend op de Sinterklaasactie.

 

-Wegens dit beperkte vermogen van de stichting beschikken wij alleen over een rekening courant en over een spaarrekening bij de Rabobank. Deze rekeningen worden beheerd door onze penningmeester. Verder kennen wij geen vermogensbeheer.

 

 

5) De vermogensbesteding van de stichting

 

-Onze stichting besteedt zijn vermogen aan beurzen (en incidenteel ook aan projecten) ten behoeve van geselecteerde jongeren in Latijns-Amerika zoals hierboven vermeld onder de punten 1 en 2. Deze gelden worden daartoe overgeboekt naar de rekening-courant(s) van de betreffende contactpersonen in die Latijns-Amerikaanse landen. Deze contactpersonen dragen er op hun beurt weer zorg voor dat deze gelden (gedoseerd) bij de bursalen terecht komen en leggen ook verantwoording af over de besteding van die gelden en over de studievoortgang van de jongeren (en/of de projectvoortgang).

 

 

6) Het beloningsbeleid van de stichting

 

- Aangezien onze stichting (ook het bestuur) uitsluitend bestaat uit vrijwilligers kennen wij geen beloningen toe.

 

 

 

 

C) inschrijving bij de KvK:

 

 

 

 

D) Secretarieel Jaaroverzicht 2019:

 

 

In het afgelopen jaar zijn ongeveer 130 vrijwilligers druk in de weer geweest om inkomsten voor onze beursstudenten veilig te stellen middels de bekende Sinterklaasactie. Voor de huisvesting hebben we weer gebruik kunnen maken van een geschikte locatie aan ’t Hout te Geldrop. De Sinterklaasactie 2019 bracht het fraaie bedrag van (bruto)  € 14.092,- op, een schitterend resultaat dank zij 169 Sinterklaasbezoeken.

 

Ook de donateurs hebben met hun welkome giften een mooie bijdrage geleverd aan onze inkomsten, waarvoor hartelijk dank !

 

Een overzicht van de financiële resultaten is te vinden in het financiële jaaroverzicht 2019 dat is opgesteld door onze penningmeester Peter Heesakkers en gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit de heren Klaas Boerema en Felix Crooijmans.

 

Zoals gebruikelijk is ook in 2019 een Nieuwsbrief van het Bolivia Komité verschenen waarin werd teruggeblikt op het verstreken jaar. Naast een overzicht van de stand van zaken binnen onze stichting werd aandacht geschonken aan onze huidige studenten en aan het bezoek van Herman Leemrijse, onze contactpersoon in Valdivia (Chili), zowel als aan dat van Fried Deelen, onze contactpersoon in San Bernardo del Viento (Colombia): zij wisten ons weer veel te vertellen over hun studenten en over Chili respectievelijk Colombia.

 

Wij zijn blij met de vernieuwde website van onze stichting welke naar onze mening veel duidelijker en gemakkelijker toegankelijk geworden is voor alle geïnteresseerden, zie: www.boliviacomite.nl

 

In het bestuur van onze Stichting werden op de vorige jaarvergadering Peter Derks en Marion Heesakkers herbenoemd voor een nieuwe periode.

Onderstaand studentenoverzicht laat zien hoe het onze studenten in Zuid-Amerika in 2019 is vergaan.

 

 

--------Overzicht Studenteninformatie-----------

 

COLOMBIA (begeleiding door Fried Deelen (F) of Adriaan van der Velden (A) in San Bernardo del Viento):

 

 

Dairo Antonio Martinez Fuentes (F) Ondanks diverse pogingen van Fried om met hem in contact te komen over de voortgang van zijn studie, met name over het feit of hij al dan niet geslaagd is, heeft Fried niets van Dario vernomen. Heel jammer, vinden Fried en ook wij, want je zou toch verwachten dat als je iemand helpt, toch het minste is wat je mag verwachten dat je ook het resultaat verneemt. We weten niet wat er aan de hand is. Fried is van mening dat als hij in de problemen zou zitten, Dario wel iets van zich zou laten horen. Geen bericht betekent dus waarschijnlijk goed bericht. Heel zuur voor ons, maar het zal dus waarschijnlijk zo zijn, dat de studie met goed resultaat is afgesloten.

Christian Camilo Avila Ríos (F) studeert sinds 2019 wiskunde aan de Universidad de Córdoba in Monteriá. Hij zou reeds in 2018 al starten, maar door ontwikkelingen in het land is de studie pas in 2019 gestart. Het bedrag ad € 1350,00 dat voor 2018 was overgemaakt wordt doorgeschoven naar 2019 en het eindjaar wordt ook een jaar doorgeschoven. Het inkomen van zijn vader is dermate laag, dat het helemaal voor het gezin nodig is en er dus geen geld is voor een studie voor deze talentvolle jongen. Christian geeft judolessen aan de kinderen in San Bernardo del Viento. Hij wil betrokken blijven bij het judo hier en daarom gaat hij zo dicht mogelijk – in Monteriá – studeren en niet verder weg in b.v. Medellin. Wij ontvingen van hem een mooie brief, waarin hij aangeeft als persoon in kennis, maar ook in sociaal opzicht te groeien door de combinatie studie/judosport. Hij heeft heel goede resultaten geboekt in 2019 en is ons heel erg dankbaar voor deze geboden kansen.  Hij ontvangt van ons t/m 2023 en beurs van € 1350,00 per jaar.

Andrea Sampaio Rhenals (F) studeert sinds 2019 Financiën en Internationale Betrekkingen aan de Universidad Tecnológica de Bolívar. Andrea was reeds met deze opleiding gestart, begin 2019, toen haar alleenstaande moeder, die als veearts bij een groothandel in landbouwproducten werkte, behandeld moest worden vanwegeeen ernstige ziekte. Volgens haar werkgever ging die operatie ten koste van haar vermogen te werken, waarop hij haar ontsloeg. Daarna vond ze slechts werk tegen een veel lagere beloning. Het was voor haar verder onmogelijk om de studie van Andrea te bekostigen. Wij ontvingen van Andrea een prachtige brief in het Engels – omdat zij die taal bij haar opleiding vloeiend moet spreken – waarin zij vertelt dat ze het prima naar de zin heeft op de universiteit, heel goede resultaten behaalt (uitgezonderd wiskunde, maar dat vak neemt zij mee naar het volgende semester) en ons ontzettend dankbaar is voor de kans die zij van ons krijgt. Wij ondersteunen Andrea t/m 2023 met een bedrag van € 1450,00 per jaar (laatste semester in 2023: € 725,00).

 

 

BOLIVIA

 

a) Studenten begeleid door Zr. Socorro Garcia in La Paz:

 

Araceli Rodriguez Chura studeert Fysiotherapie en Logopedie aan de Universiteit in La Paz.

Zij is reeds afgestudeerd als verpleegkundige via een beurs van ons en wil met haar huidige studie nog wezenlijker de zorg voor haar patiënten verbeteren. Aanvankelijk is een beurs voor haar ingepland van 2017 t/m 2019 van € 1000,00 per jaar. Door miscommunicatie is dit verkeerd ingepland:  de studie duurt t/m 2020. Araceli gaat 1 vak overdoen in de grote vakantie. Zij ontvangt van ons van 2017 t/m 2020 een beurs van € 1000,00 per jaar.

Gabriëla Silvestre Quispe studeert sinds 2017 Marketing aan de Univalle Universiteit in La Paz. Haar voornemen is om de kleine en grote ondernemingen in haar omgeving te verbeteren en te optimaliseren. Het laatste was een moeilijk semester voor haar: door de politieke situatie in Bolivia werd de leersituatie aan de universiteit sterk negatief beïnvloed.

Vaak vielen lessen uit. Uiteindelijk heeft zij éen vak niet gehaald. Dit vak gaat ze op eigen kosten overdoen in haar vakantie in juni 2020. Zij ontvangt van ons t/m 2020 een beurs van € 1800,00 per jaar.

Yessica Lopez Condor ontvangt van ons van  2018 t/m 2019 een beurs van € 500,00 per jaar om het vierde en vijfde jaar van haar middelbare school te bekostigen. Aangezien haar moeder maar een klein salaris verdient als schoonmaakster en  haar vader is overleden, kan haar moeder deze school niet meer betalen. Yessica is een goede student en wij hebben voor het jaar ook 2020 toestemming gegeven voor € 500,00 om het laatste (6e) jaar middelbare school af te kunnen sluiten.

Alejandre Monasterios Quispe ontvangt van ons sinds 2018 (3e jaar middelbare school)  een beurs van € 400,00 per jaar. Beide ouders – vader is timmerman en moeder is kok en schoonmaakster in gezinnen – verdienen samen niet voldoende om haar middelbare school te kunnen betalen. Bij goede resultaten kan zij t/m 2021 (6e jaar middelbare school) van ons een beurs van € 400,00 ontvangen. Ondanks problemen met Engels en het gemis van een PC, waardoor ze online lessen heeft gemist, heeft ze het jaar 2019 positief afgesloten en is ze over naar het 5e jaar. Ze heeft in 2019 € 400,00 ontvangen.

 

 

b) Studenten begeleid door Ton Smetsers en Almendra in La Paz:

 

 

Beymar Canavari Chiara heeft van 2015 t/m 2019 een studie Sales Engineering gevolgd aan de University Franz Tamayo in La Paz. Tijdens zijn gehele studie woonde Beymar bij zijn ouders, die maar een minimaal inkomen hebben, dat geheel opgaat aan eerste levensbehoeften en medicijnen. Het stemt ons dan ook bijzonder trots en tevreden dat we kunnen laten weten dat Beymar eind 2019 zijn studie met succes heeft afgerond. Wij willen hem dan ook van harte feliciteren met dit prachtige resultaat!

Beymar ontving van 2015 t/m 2019 een beurs van € 1240,00 per jaar.

Denise Echeverria Chavez studeerde sinds 2019 Geneeskunde aan de Universidad Franz Tamayo in La Paz. Haar was een beurs toegezegd t/m 2024 van € 2063,00 per jaar. Helaas heeft Denise door een trieste oorzaak haar studie voor onbepaalde tijd moeten onderbreken. Almendra houdt contact met de familie en zal ons laten weten zodra de omstandigheden veranderen.

Antonio Echeverria Chavez studeert sinds 2019 Marketing & Publiciteit aan de Universidad Technológica Boliviana in La Paz. Antonio bekostigt zijn eigen bijdrage aan zijn studie met de verdiensten uit een bijbaan. Hij is ons erg dankbaar voor de kans die hij krijgt, omdat hij zelf niet de financiele middelen heeft om te kunnen studeren. Aanvankelijk heeft hij wat moeite gehad om bij de universiteit aansluiting van het nivo te vinden, maar uiteindelijk is hem dat gelukt. Antonio ontvangt van 2019 t/m 2022 een beurs van € 886,00 per jaar.

 


c) Studenten begeleid door Theo Raaijmakers in Cochabamba:

 

 

Bartolomé Tincuri Carvajal heeft zijn studie Architectuur (sinds 2015) aan de Universiteit San Simon in Cochabamba waarschijnlijk inmiddels afgerond. Hij kreeg hiervoor van ons een beurs van € 1800,00 per jaar t/m 2019. Wij zeggen “waarschijnlijk” omdat het de laatste tijd heel moeilijk is om in contact te komen met Theo Raaijmakers die wegens ernstige ziekte momenteel nog steeds onder dokters handen in Nederland verblijft. Hopelijk krijgen wij binnenkort bericht binnen via Theo over Bartolomé.

Joël Christian Garcia Anguela studeert sinds medio 2018 voor Civiel Ingenieur aan de Universidad del Valle in Cochabamba. Joël zwierf van 12 jaar op straat toen hij werd opgenomen in het huis van Theo, Casa Ana Maria. Andere tehuizen beweerden dat er met hem niets te beginnen zou zijn. Inmiddels heeft hij het zwerversleven helemaal achter zich gelaten en is hij een ijverige student. Aanvankelijk kostte het hem veel moeite om aanslui-ting te vinden op de universiteit, aangezien hij slechts een matige middelbare opleiding heeft gehad. Maar dit is hem wel gelukt. Joël is een doorzetter en tegenvallers zijn voor hem iets om je schouders extra onder te zetten. Ook is hij er zich van bewust dat je in ieder geval kunt leren van je fouten. Hij gaat consequent en vastberaden op zijn doel af: afstuderen als Civiel Ingenieur. Joël ontvangt t/m 2023 een beurs van € 1800,00 per jaar.

 

CHILI (begeleiding door Herman Leemrijse in Santiago)

 

Adolfo Salinas studeert voor Acoustisch Civiel Ingenieur aan de Universidad Austral in Valdivia. Hij studeerde reeds 4 jaar, toen zijn alleenstaande moeder niet langer voldoende kon verdienen om zijn laatste studiejaar te kunnen bekostigen. Wij hebben hem  in 2019, ter afronding van zijn studie, een beurs van € 2000,00 toegekend. Dat blijkt een goede investering te zijn geweest want hij heeft in 2019 zijn Bachelor’s Degree behaald en is nu op zoek naar een goede baan: Proficiat Adolfo !

 

BRAZILIË (begeleiding door Jan-Joris Rietveld in Cabaceiras):

 

Edinalva Goncalves de Brito studeert Wiskunde aan het Centro Universitario Claretiano in Campina Grande sedert 2018.  Nalva onderhoudt zich als naaister, maar daardoor zijn haar inkomsten onzeker: de ene keer is er werk, de andere keer niet. Ook is zij een sociaal betrokken vrouw. Zij behaalde ook in 2019 zeer goede resultaten in haar opleiding. Zij ontvangt van ons van 2018 t/m 2020 een bedrag van € 450,00 per jaar.

Vanessa Rayara Lima volgt sedert medio 2018 een opleiding Administratie aan de Faculdade Claretiano in Polo Campina Grande. Na de middelbare school stopte Vanessa met school, omdat ze geen studie kon betalen. Ze leefde volledig teruggetrokken in haar ‘sitio’ in een bouwvallig huis aan de rand van een stuwmeer. Deze jonge vrouw wil echter heel graag iets bereiken en grijpt de kans om met onze hulp te studeren met beide handen aan. Ook dit jaar behaalde zij zeer goede resultaten. Zij ontvangt van ons van medio 2018 t/m medio 2022 een beurs van € 900,00 per jaar.

Daniël Rodrigues da Costa volgt sedert 2019 via ons een opleiding tot muziekdocent aan de Faculdade Claretiano in Polo Campina Grande en heeft de eerste 3 semesters zelf kunnen bekostigen. Helaas is dat niet langer mogelijk. Hij verzorgt al muzieklessen in de parochie van Jan-Joris en heeft een groot muzikaal talent. Daniel krijgt van ons een beurs om de laatste drie semesters af te ronden met een beurs van € 1200,00 in 2019 en € 600,00 (laatste semester) in 2020.

Diana Ramos da Silva zou een opleiding tot Boekhouder gaan volgen aan de Faculdade Claretiano in Polo Campine Grande. Helaas heeft zij door ziekte hier vanaf moeten zien. De eerste € 600,00 die reeds waren overgemaakt, zijn weer teruggestort.

 


 

GUATEMALA (begeleiding door Stichting Nuenen-Guatemala via Asociación Civil Verdad y Vida):

 

Reyna Susanna Yaneth Laj Caj studeert sedert 2018 Landbouwtechniek aan de Universidad Mesoamericana in San Pedro Carcha. Door 2 dagen in de week als verkoopster op de markt in haar woonplaats te staan, draag Reyna zelf een deel aan haar studie bij. Wij ontvingen van deze veelzijdige dame een mooie brief, waarin zij beschrijft hoe zij haar praktisch opgedane kennis toepast in de praktijk, b.v. heeft zij ervaring opgedaan op het gebied van organische landbouw door toepassing in de groentetuinen van families in San Cristóbal Verapaz.  Zij heeft buiten de universiteit nog cursussen en trainingen ontvangen via Asociación Nacional de Café (ANACAFE) en deze ervaringen toegepast in San Lucas Chiacal en Najtilabaj bij families die koffie verbouwen. Ook behoorde hiertoe een cursus ondernemerschap, waarbij je leert hoe je met de opgedane kennis en eigen initiatief zelf een bedrijfje kunt opzetten, met daarbij steeds de nadruk op duurzaamheid. Ook op sociaal gebied is zij actief als lid van een culturele organisatie die via de dans de eigen poqomchi’ cultuur probeert te behouden/bevorderen. Ze is als vertaalster betrokken bij het optekenen van getuigenissen van de personen die de burgeroorlog hebben meegemaakt. Tevens verzorgt zij cursussen gemeenschapsopbouw, waarbij de nadruk ligt op de rol van de vrouw binnen de gemeenschappen. Mede namens haar familie bedankt zij ons hartelijk voor onze steun en het vertrouwen dat wij in haar hebben gesteld.  Wij willen een deel uit haar schrijven letterlijk citeren, namelijk haar motto: “Bij alle kritische situaties die zich bij ons voordoen op het vlak van gezondheid, ondervoeding en het nuttigen van schadelijke voedingsmiddelen is mijn motto: “Pas als de laatste boom is geveld, de laatste rivier vergiftigd is, de laatste vis gevist, pas dan zal de mens ontdekken dat je geld niet kunt eten”.

Wij ondersteunen Reyna van 2018 t/m 2020 met een beurs van € 1445,00 per jaar.

 

 

25 mei 2020

 

Stichting Bolivia Komité Geldrop

 

P.J.A.M. Derks (voorzitter) M.M.J.B. Heesakkers-van Doormalen (secretaris)

 

E) Financiële Jaarverslag 2019

 

Resultatenrekening over 2019            
             
Baten   Werkelijk    Begroting    Werkelijk 
        2020   2018
Inkomsten ten behoeven van projecten            
Opbrengst St. Nicolaasactie 2019   14.009,30    12.500,00   13.595,50
Legaten   1.531,00               -               0,00
Donaties   1.805,00      3.000,00   1.900,00
Donaties W&B Smetsers 2017   0,00               -     1.500,00
Correctie bankkosten en rente spaarrekening   4,43               -     5,55
Project A v.d. Velden   28.446,79    25.000,00   12.440,00
Diversen   0,00        500,00   453,50
Totaal baten   45.796,52    41.000,00   29.894,55
             
             
Lasten            
Totaal beurzen (zie overzicht financiering studenten)   19.534,00    18.710,00   12.115,00
Project A. v.d. Velden   15.544,35    25.000,00   4.910,00
Uitgaven St. Nicolaasactie   799,47        900,00   768,18
Kantoorkosten   294,63        500,00   150,95
Huren + verzekeringen   803,22        800,00   798,45
Bankkosten   243,82        250,00   211,13
Representatie   281,00        300,00   245,95
Materialen   660,24      1.000,00   911,17
Diversen   9,24        540,00   420,00
Totaal generaal   38.169,97    48.000,00   20.530,83
             
             
Saldo: baten minus lasten   7.626,55     -7.000,00   9.363,72
             
Nog te betalen Project A. van de Velden   -12.777,44       -8.080,00
Dubbel betaald Fam Aa (kas en bank) = retour 2018           44,00
Correctie 4 april Bartelink           50,00
Correctie verschil voorgaande jaren   -10,00        
Gecorrigeerd saldo: baten minus lasten   -5.160,89       1.377,72
             
Diverse saldi    Per 31-dec. 2019        
Bankrekening 1159.72.137   23.461,15        
Bedrijfstelerekening 1159.131.619   36.375,33        
    59.836,48        
 
Peter Heesakkers, 8 januari 2020