ANBIA) RSIN / Fiscaal nummer van onze ANBI-Stichting:

 

De Stichting Bolivia Komité Geldrop is per 1 januari 2008 aangewezen als  “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI) met het bijbehorende RSIN nummer 816064350. Dit houdt in dat uw giften aan de Stichting Bolivia Komité Geldrop zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

Onze stichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer KvK 41088309

 

B) Meerjarig Beleidsplan Stichting Bolivia Komité Geldrop:

 

 

1) Doelstelling en actueel beleid

 

-Hierbij zij verwezen naar de statuten van onze stichting zoals vastgelegd in de akte van oprichting d.d. 2 mei 1973 ten kantore van notaris A.A. van Leengoed te Geldrop.

 

-Het Bolivia Komité Geldrop heeft als doel het bieden van opleidingsmogelijkheden aan studenten en leerlingen in Zuid-Amerika. Het gaat met name om de landen Bolivia, Chili en Colombia en soms ook Brazilië. Wij bieden kleinschalige hulp aan jongeren in Zuid-Amerika die zonder onze hulp geen kans zouden krijgen om een opleiding te volgen. Door middel van deze kleinschalige ontwikkelingshulp hopen wij ook te bereiken dat de directe omgeving van deze jongeren en – in beperkte mate - ook hun streek of land verbetert.

 

-Het actuele beleid is gericht op een efficiënte en snelle besteding van de ingezamelde gelden via onze – goed bekende - contactpersonen in die Zuid-Amerikaanse landen. Deze contactpersonen dragen geschikte kandidaten voor een beurs voor en begeleiden (na goedkeuring van de beurs door het bestuur van onze stichting) deze leerlingen tijdens hun studie. Incidenteel dragen zij ook kleinere projecten in hun gebied voor die behulpzaam kunnen zijn ter ondersteuning van opleidingen.

 

-Verder is het steeds van belang dat onze aangegane meerjarige verplichtingen nagenoeg in balans zijn met onze (te verwachten) inkomsten in de nabije jaren. Teneinde een goed inzicht te hebben in onze aangegane verplichtingen voor de komende jaren gebruiken we een overzichtsblad dat meerdere malen per jaar geactualiseerd wordt.

 

-Onze stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en kent dus geen personeelskosten.

 

-Momenteel bevinden wij ons qua grootte in een consolidatiefase. Wij willen kleinschalig en goed overzichtelijk blijven werken. Mede gezien de beschikbaarheid van vrijwilligers en de overzichtelijkheid van onze jaarlijkse actie(s) zullen wij wat betreft inkomsten uit acties (reëel) niet echt meer kunnen groeien en zijn wij voor inkomstengroei (en daarmee het aantal kansarme jongeren die wij een opleidingsmogelijkheid kunnen bieden) voornamelijk afhankelijk van nieuwe donateurs, legaten of andere schenkingen en van acties die wij samen met anderen (bijvoorbeeld scholen, bedrijven of verenigingen) kunnen opzetten. 

 

-Fijnafstemming van het actuele beleid vindt plaats tijdens de bestuursvergaderingen waarvan er ruwweg zes per jaar plaatsvinden. In de notulen van deze vergaderingen worden de genomen besluiten vastgelegd.

 

-Elk jaar, normaliter in april, wordt een jaarvergadering gehouden waarin verslag wordt gedaan, zowel secretarieel als financieel, van activiteiten in het zojuist verstreken jaar. Donateurs en enkele andere geïnteresseerden worden hiervoor uitgenodigd.

 

 

2) Werkzaamheden van de stichting

 

-Onze stichting heeft een beperkt aantal activiteiten en deze worden uitsluitend door vrijwilligers uitgevoerd. De grootste jaarlijkse activiteit, zowel qua inkomsten als qua tijd besteding, is de Sinterklaasactie die in Geldrop-Mierlo en omliggende gemeenten door ons wordt uitgevoerd. Onze vrijwilligers spelen daarbij Sint, Piet, chauffeur, schmink(st)er of organisator, waarbij de laatste jaren telkens zo’n 180 Sint-bezoeken worden afgelegd bij gezinnen, verenigingen, bedrijven of scholen. Deze “klanten” betalen ons daarvoor een vergoeding die geheel ten bate is van onze stichting.

 

-Het werven van – en in stand houden van contacten met – donateurs is een belangrijke tweede activiteit en inkomstenbron.

 

-Publiciteit geven aan onze vorm van kleinschalige ontwikkelingshulp en aan onze acties is ook een wezenlijke activiteit. Dit vindt plaats via lokale nieuwsmedia, via onze jaarlijkse nieuwsbrief die aan alle “klanten”, donateurs, medewerkers en verdere geïnteresseerden wordt toegestuurd, via onze Jaarvergadering en secretarieel en financieel jaarverslag. Op dit moment beschikken wij ook over een internetsite: www.boliviacomite.nl .

 

-Incidenteel voeren wij ook acties in samenwerking met andere instanties zoals middelbare scholen. Zulke incidentele acties worden normaliter alleen georganiseerd wanneer er een specifieke (kleinschalige) projectaanvraag bij ons is binnengekomen via een van onze contactpersonen in Zuid-Amerika. Dergelijke projecten vallen namelijk buiten ons reguliere inkomsten- en bestedingspatroon.

 

-Zeer belangrijk zijn verder onze contacten met bursalen en contactpersonen in Zuid-Amerika. Op basis van hun informatie moeten wij namelijk onze besluiten nemen (in de bestuursvergaderingen) over het wel of niet toekennen - en/of continueren – van beurzen of (in incidentele gevallen) van projecten.

 

-Het geheel van bovengenoemde activiteiten wordt besloten, vastgelegd en gecoördineerd tijdens bestuursvergaderingen, tijdens de Jaarvergadering en tijdens vergaderingen met actiecoördinatoren.  Het financiële en secretariële jaarverslag wordt ook gepubliceerd op onze website.

 

 

3) Manier van inkomstenwerving van de stichting

 

-Onze stichting kent twee min of meer reguliere inkomstenbronnen zoals onder punt 2 reeds uitvoerig vermeld, namelijk onze jaarlijkse Sinterklaasactie en onze donateurs.

 

-Verder kunnen er incidenteel ook gelden worden ingezameld in samenwerking met andere instanties zoals middelbare scholen, zie eveneens onder punt 2. Indien dergelijke bijzondere acties worden uitgevoerd vragen wij (in voorkomende gevallen) ook aanvullende projectsubsidie aan bij bijvoorbeeld NCDO, Wilde Ganzen of de Rabobank Foundation.

 

-Alle genoemde geldinzamelingen en ook de inkoop van materialen benodigd voor onze Sinterklaasactie geschieden via vrijwilligers van onze stichting. Er zijn de laatste jaren in totaal ruwweg 130 vrijwilligers in meer of mindere mate actief voor onze stichting.

 

 

4) Het vermogensbeheer van de stichting

 

-Onze stichting heeft slechts een zeer beperkt vermogen, en dan ook nog voornamelijk in de korte periode tussen onze jaarlijkse Sinterklaasactie en de uitbetaaldatum van de beurzen aan de Zuid-Amerikaanse studenten: dat is normaliter in januari of februari volgend op de Sinterklaasactie.

 

-Wegens dit beperkte vermogen van de stichting beschikken wij alleen over een rekening courant en over een spaarrekening bij de Rabobank. Deze rekeningen worden beheerd door onze penningmeester. Verder kennen wij geen vermogensbeheer.

 

 

5) De vermogensbesteding van de stichting

 

-Onze stichting besteedt zijn vermogen aan beurzen (en incidenteel ook aan projecten) ten behoeve van geselecteerde jongeren in Zuid-Amerika zoals hierboven vermeld onder de punten 1 en 2. Deze gelden worden daartoe overgeboekt naar de rekening-courant(s) van de betreffende contactpersonen in die Zuid-Amerikaanse landen. Deze contactpersonen dragen er op hun beurt weer zorg voor dat deze gelden (gedoseerd) bij de bursalen terecht komen en leggen ook verantwoording af over de besteding van die gelden en over de studievoortgang van de jongeren (en/of de projectvoortgang).

 

 

6) Het beloningsbeleid van de stichting

 

- Aangezien onze stichting (ook het bestuur) uitsluitend bestaat uit vrijwilligers kennen wij geen beloningen toe.

 

 

 

 

C) inschrijving bij de KvK:

 

 

 

 

D) Secretarieel Jaaroverzicht 2017:

 

In het afgelopen  jaar zijn ongeveer 130 vrijwilligers druk in de weer geweest om inkomsten voor onze beursstudenten veilig te stellen middels de bekende Sinterklaasactie. Voor de huisvesting hebben we weer gebruik kunnen maken van een geschikte locatie aan ’t Hout te Geldrop. De Sinterklaasactie 2017 bracht het fraaie bedrag van (bruto) € 13.622,- op, een schitterend resultaat dank zij 174 Sinterklaasbezoeken

 

Ook de donateurs hebben met hun welkome giften een mooie bijdrage geleverd aan onze inkomsten, waarvoor hartelijk dank ! Doordat wij in 2017 een aanzienlijk legaat ontvingen en tevens een prachtige donatie ter gelegenheid van een huwelijksjubileum, kunnen wij nu en de komende jaren duidelijk meer jongeren een studiebeurs verstrekken. Wij zijn daarvoor in overleg met meerdere (ook nieuwe) contactpersonen.

 

Een overzicht van de financiële resultaten is te vinden in het financiële jaaroverzicht 2017 dat is opgesteld door onze penningmeester Peter Heesakkers en gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit de Bert van Leijsen en Klaas Boerema.

 

Zoals gebruikelijk, is ook in 2017 een Nieuwsbrief van het Bolivia Komité verschenen waarin werd teruggeblikt op het verstreken jaar. Naast een overzicht van de stand van zaken binnen onze stichting werd aandacht geschonken aan onze huidige studenten en aan twee overledenen die belangrijk waren voor onze contacten in Bolivia. Ook is de website van onze stichting in 2017 compleet vernieuwd en naar onze mening veel duidelijker en gemakkelijker toegankelijk geworden voor alle geïnteresseerden, zie: www.boliviacomite.nl . Dat was een hele klus maar het resultaat is er ook naar; foto’s e.d. zullen nog aangevuld worden.

 

In het bestuur van onze Stichting werden op de vorige jaarvergadering Peter Heesakkers en Robert-Jan Dijkman herbenoemd voor een nieuwe periode. Na het officiële gedeelte van de jaarvergadering 2017 hebben we nog een mooie video mogen bekijken van Edith van Zalinge. Zij heeft deze video over de activiteiten en de doelen van het Bolivia Komité geheel vrijwillig en vrijblijvend gemaakt, waarvoor wij haar hartelijk hebben bedankt. Deze video werd enthousiast ontvangen en kan zeker door ons gebruikt worden voor promotionele zaken. De video kan ook bekeken worden via onze website.

 

Na de video van Edith heeft Felix Crooijmans nog een interessant relaas gegeven over zijn ervaringen als Sinterklaas. Felix is al zo’n 12 jaar Sinterklaas voor het Bolivia Komité Geldrop en vertelt onder andere over hoe Sint en Piet en chauffeur elkaar versterken tijdens (en ook in de voorbereiding en in evaluatie van) een bezoek. Ook over een bezoek afgelopen jaar waarbij hij met z’n Pieten ergens al was, toen er nòg een Sinter-klaas aankwam. Die Sint bleek deze wijkvereniging vorige jaren te hebben bezocht en was er vanuit gegaan dat dat dit jaar ook wel weer de bedoeling zou zijn…, een leuke ervaring.

 

Het afgelopen jaar hebben wij Theo Raaijmakers (die normaal in Cochabamba verblijft) enkele keren hier in Nederland mogen ontmoeten omdat hij vanwege ernstige rugproblemen hier voor medisch onderzoek verblijft. Hopelijk vinden de medici een dezer dagen een goede oplossing voor met name de pijnproblemen in zijn rug. Wij duimen met je mee, Theo !

 

Onderstaand studentenoverzicht laat zien hoe het onze studenten in Zuid-Amerika in 2017 is vergaan.

 

--------Overzicht Studenteninformatie-----------

 

COLOMBIA (begeleiding door Fried Deelen (F) of Adriaan van der Velden (A) in San Bernardo del Viento):

 

Dairo Antonio Martinez Fuentes (F) studeert sinds 2014 Lichamelijke Opvoeding aan de Universidad de Córdoba in Monteria. Dairo is in 2017 gestart met zijn afstudeerproject over de sociale gevolgen van het judo in San Bernardo. Hier weet hij veel van af: naast zijn studie verzorgt hij alle judolessen in het dorp. Hij is zelfs als hoofdbegeleider van de groep kinderen uit San Bernardo mee geweest naar een judo-kampement in Cartagena. Zijn studie gaat zeer goed. Dairo ontvangt t/m 2018 een beurs van € 1500,00 per jaar.

 

Esther Correra Padilla (A)  studeert sinds 2017 Pedagogie aan de Universiteit Areandina in San Antero. Esther heeft al een lerarenopleiding voltooid en werkt op de school van Adriaan in San Bernardo del Viento. Via deze éenjarige opleiding Pedagogie wil zij zich verder specialiseren, dit ter kwaliteitsverbetering van de school. Helaas is Esther  wat later aan de cursus moeten beginnen, omdat haar zoon hersenvliesontsteking kreeg en zij daarvoor met hem twee maanden naar Bucaramanga moest. Inmiddels is zij nu halfweg en gaat het goed.  Zij ontvangt van ons een beurs van € 900,00 in 2017 om deze specialisatie te realiseren.

 

BOLIVIA

 

a) Studenten begeleid door Zr. Socorro Garcia in La Paz:

 

Daniela Ray Montes studeert Geneeskunde  vanaf 2015 aan de staatsuniversiteit Mayor de San Andrés University in La Paz. Wat zij al eerder bewees - Daniela heeft na de dood van haar moeder als enige  in haar gezin voor een inkomen gezorgd door als verpleegkundige te gaan werken - dat zij een doortastende dame is, heeft ze nog steeds waargemaakt: Daniela heeft haar basisjaren geneeskunde doorlopen en loopt momenteel haar co-schappen. Wij ondersteunen haar t/m 2018 met een beurs van € 850,00 per jaar.

 

Juan Pedro Herbo Prieto heeft Geneeskunde gestudeerd aan de staatsuniversiteit Mayor de San Andrés University in La Paz. Juan heeft het vertrouwen dat wij in hem hebben gesteld helemaal waargemaakt. Nadat het inkomen van zijn vader zodanig was verminderd dat zijn studie daarmee niet meer bekostigd kon worden, hebben wij Juan vanaf 2015 en 2016 ondersteund met een beurs van € 1400,00 per jaar en afsluitend € 600,00 in 2017. Juan heeft dit jaar zijn studie met succes afgerond. Wij feliciteren Juan van harte met dit resultaat en wensen hem veel succes toe in de toekomst!

 

Araceli Rodríguez Chura studeert vanaf 2017 Fysiotherapie en Logopedie aan de Universiteit in La Paz. Araceli hebben wij aanvankelijk ondersteund in haar opleiding tot verpleegkundige, waarvoor zij slaagde in 2015. Zij heeft onze ondersteuning voor deze vervolgstudie gekregen, omdat ze hiermee de zorg voor de patiënten wezenlijk kan verbeteren en uitbreiden. Zij ontvangt van ons voor deze opleiding van 2017 t/m 2019 een beurs van € 1.000,00 per jaar.

 

Gabriela Silvestre Quispe studeert vanaf 2017 Marketing aan de Univalle Universiteit in La Paz. Zij wil haar kennis inzetten om kleine en grote ondernemingen in haar omgeving te helpen verbeteren en optima-liseren. Gabriela doet het  zeer goed en zij ontvangt van ons t/m 2020 een beurs van € 1.800,00 per jaar

 

b) Studenten begeleid door Ton Smetsers en Almendra in La Paz:

 

Sheila Zelena Daza Perez de Soza studeert sedert 2013 Gastronomie aan de Escuele Hotelera in La Paz. Haar is een beurs van € 980,00 per jaar toegekend, met afsluitend in 2016 € 490,00. Het is ons niet bekend of zij nu een baan heeft.

 

Beymar Canavari Chiara studeert als Sales Engineer aan de University Franz Tamayo in La Paz. Hij woont nog bij zijn ouders. Het inkomen dat zijn ouders hebben gaat geheel op aan eerste levensbehoeften en medicijnen. We hebben Beymar van 2015 t/m 2019 een beurs  toegezegd van € 1.240,00 per jaar.

 

Mery Laura Calcina  studeert sedert 2015 Gastronomie aan het EHT in La Paz. Mery heeft van ons van 2015 t/m 2017 een beurs van € 1.200,00 per jaar ontvangen. Elk moment verwachten wij het bericht te mogen ontvangen dat zij geslaagd is voor haar opleiding !.

 

c) Studenten begeleid door Theo Raaijmakers in Cochabamba:

 

David Kreyac Condori studeert sinds 2011 Fysiotherapie aan de Univalle Universiteit. David zou in 2016 zijn studie reeds afronden. Helaas waren er allerlei omstandigheden buiten hem om debet aan dat David zijn studie niet kon afronden. Aangezien Theo er alle vertrouwen in heeft dat deze jongen - die echt van de straat komt - zijn studie positief zal afronden en met zijn beroep hemzelf en zijn omgeving een goede toekomst zal bezorgen, ontvangt David  t/m 2017 een beurs van € 720,00 per jaar. We verwachten ieder moment het bericht van Theo dat hij geslaagd is. David, succes gewenst met het vinden van een baan !

 

Bartolomé Tincuri Carvajal studeert sinds 2015 Architectuur aan de Universidad San Simon (UMSS) in Cochabamba. Bartolomé verblijft in een van de huizen van Theo,  Casa Ana Maria. Daar wordt hij  ondersteund door een medewerker, waar hij dankbaar gebruik van maakt. Ondanks dat de studie zeer zwaar is, heeft Bartolomé er zijn schouders onder gezet en gaat het zeer goed. Theo is ervan overtuigd dat hij zijn studie met succes zal afronden. Hij ontvangt t/m 2019 een beurs van € 1.800,00 per jaar.

 

CHILI (begeleiding door Herman Leemrijse in Santiago):

 

Agustin Pizarro Gomez volgt een studie als Sociaal Werker sedert 2015. Herman is afgelopen jaar in Nederland geweest en tijdens het gesprek met hem was Herman zeer positief over deze student. Agustin is een beurs van € 1.500,00 per jaar toegezegd t/m 2018.

 

 

BRAZILIË (begeleiding door Jan-Joris Rietveld in Cabaceiras):

 

Op dit moment geen studenten en studie beurzen

 

18 maart 2018

 

Stichting Bolivia Komité Geldrop

 

P.J.A.M. Derks (voorzitter) M.M.J.B. Heesakkers-van Doormalen (secretaris)

 

E) Financiële Jaarverslag 2018:

 

             
                       

 

Resultatenrekening over 2018            
                     
Baten           Werkelijk    Begroting    Werkelijk 
                2018   2017
Inkomsten ten behoeven van projecten              
Opbrengst St. Nicolaasactie 2018     13.595,50    13.395,00   13.766,00
Legaten                   31.275,00
Donaties           1.900,00      1.000,00   2.531,11
Donaties W&B Smetsers 2017       1.500,00        
Correctie bankkosten en rente spaarrekening   5,55             5,00   21,29
Project A v.d. Velden       12.440,00    12.500,00   15.370,00
Project Socorro                         -     0,00
Diversen           453,50         100,00   0,00
Totaal baten         29.894,55    27.000,00   62.963,40
                     
                     
Lasten                    
Totaal beurzen (zie overzicht financiering studenten) 12.115,00      8.190,00   13.310,00
Project A. v.d. Velden       4.910,00    12.500,00   6.845,00
Project Socorro                  
Uitgaven St. Nicolaasactie       768,18        500,00   365,94
Kantoorkosten         150,95        600,00   419,23
Huren + verzekeringen       798,45        800,00   920,45
Bankkosten         211,13        250,00   243,32
Representatie         245,95        300,00   263,72
Materialen         911,17      1.000,00   680,82
Diversen           420,00        860,00   393,61
Totaal generaal         20.530,83    25.000,00   23.442,09
                     
                     
Saldo: baten minus lasten       9.363,72      2.000,00   39.521,31
                     
Nog te betalen Project A. van de Velden   -8.080,00       -8.525,00
Afboeken Fa. Veldsink 2016               -350,00
Dubbel betaald Fam Aa (kas en bank) = retour 2018 44,00       -44,00
Correctie 4 april Bartelink       50,00        
Gecorrigeerd saldo: baten minus lasten     1.377,72     -4.000,00   30.602,31
                     
Diverse saldi      Per 1 jan. 2018                Per 31-dec. 2018        
Bankrekening 1159.72.137   6.199,86   23.514,03        

 

Bedrijfstelerekening 1159.131.619

53.973,35   38.470,90        
        60.173,21   61.984,93        
                     
                     
Peter Heesakkers, 16 april 2019