ANBIA) RSIN / Fiscaal nummer van onze ANBI-Stichting:

 

De Stichting Bolivia Komité Geldrop is per 1 januari 2008 aangewezen als  “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI) met het bijbehorende RSIN nummer 816064350. Dit houdt in dat uw giften aan de Stichting Bolivia Komité Geldrop zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

Onze stichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer KvK 41088309

 

B) Meerjarig Beleidsplan Stichting Bolivia Komité Geldrop:

 

 

1) Doelstelling en actueel beleid

 

-Hierbij zij verwezen naar de statuten van onze stichting zoals vastgelegd in de akte van oprichting d.d. 2 mei 1973 ten kantore van notaris A.A. van Leengoed te Geldrop.

 

-Het Bolivia Komité Geldrop heeft als doel het bieden van opleidingsmogelijkheden aan studenten en leerlingen in Latijns-Amerika. Het gaat met name om de landen Bolivia, Chili en Colombia, Brazilië en Guatemala. Wij bieden kleinschalige hulp aan jongeren in Latijns-Amerika die zonder onze hulp geen kans zouden krijgen om een opleiding te volgen. Door middel van deze kleinschalige ontwikkelingshulp hopen wij ook te bereiken dat de directe omgeving van deze jongeren en – in beperkte mate - ook hun streek of land verbetert.

 

-Het actuele beleid is gericht op een efficiënte en snelle besteding van de ingezamelde gelden via onze – goed bekende - contactpersonen in die Latijns-Amerikaanse landen. Deze contactpersonen dragen geschikte kandidaten voor een beurs voor en begeleiden (na goedkeuring van de beurs door het bestuur van onze stichting) deze leerlingen tijdens hun studie. Incidenteel dragen zij ook kleinere projecten in hun gebied voor die behulpzaam kunnen zijn ter ondersteuning van opleidingen.

 

-Verder is het steeds van belang dat onze aangegane meerjarige verplichtingen nagenoeg in balans zijn met onze (te verwachten) inkomsten in de nabije jaren. Teneinde een goed inzicht te hebben in onze aangegane verplichtingen voor de komende jaren gebruiken we een overzichtsblad dat meerdere malen per jaar geactualiseerd wordt.

 

-Onze stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en kent dus geen personeelskosten.

 

-Momenteel bevinden wij ons qua grootte in een consolidatiefase. Wij willen kleinschalig en goed overzichtelijk blijven werken. Mede gezien de beschikbaarheid van vrijwilligers en de overzichtelijkheid van onze jaarlijkse actie(s) zullen wij wat betreft inkomsten uit acties (reëel) niet echt meer kunnen groeien en zijn wij voor inkomstengroei (en daarmee het aantal kansarme jongeren die wij een opleidingsmogelijkheid kunnen bieden) voornamelijk afhankelijk van nieuwe donateurs, legaten of andere schenkingen en van acties die wij samen met anderen (bijvoorbeeld scholen, bedrijven of verenigingen) kunnen opzetten. 

 

-Fijnafstemming van het actuele beleid vindt plaats tijdens de bestuursvergaderingen waarvan er ruwweg zes per jaar plaatsvinden. In de notulen van deze vergaderingen worden de genomen besluiten vastgelegd.

 

-Elk jaar, normaliter in april, wordt een jaarvergadering gehouden waarin verslag wordt gedaan, zowel secretarieel als financieel, van activiteiten in het zojuist verstreken jaar. Donateurs en enkele andere geïnteresseerden worden hiervoor uitgenodigd.

 

 

2) Werkzaamheden van de stichting

 

-Onze stichting heeft een beperkt aantal activiteiten en deze worden uitsluitend door vrijwilligers uitgevoerd. De grootste jaarlijkse activiteit, zowel qua inkomsten als qua tijd besteding, is de Sinterklaasactie die in Geldrop-Mierlo en omliggende gemeenten door ons wordt uitgevoerd. Onze vrijwilligers spelen daarbij Sint, Piet, chauffeur, schmink(st)er of organisator, waarbij de laatste jaren telkens zo’n 180 Sint-bezoeken worden afgelegd bij gezinnen, verenigingen, bedrijven of scholen. Deze “klanten” betalen ons daarvoor een vergoeding die geheel ten bate is van onze stichting.

 

-Het werven van – en in stand houden van contacten met – donateurs is een belangrijke tweede activiteit en inkomstenbron.

 

-Publiciteit geven aan onze vorm van kleinschalige ontwikkelingshulp en aan onze acties is ook een wezenlijke activiteit. Dit vindt plaats via lokale nieuwsmedia, via onze jaarlijkse nieuwsbrief die aan alle “klanten”, donateurs, medewerkers en verdere geïnteresseerden wordt toegestuurd, via onze Jaarvergadering en secretarieel en financieel jaarverslag. Ook beschikken wij over een internetsite: www.boliviacomite.nl .

 

-Incidenteel voeren wij ook acties in samenwerking met andere instanties zoals middelbare scholen. Zulke incidentele acties worden normaliter alleen georganiseerd wanneer er een specifieke (kleinschalige) projectaanvraag bij ons is binnengekomen via een van onze contactpersonen in Latijns-Amerika. Dergelijke projecten vallen namelijk buiten ons reguliere inkomsten- en bestedingspatroon.

 

-Zeer belangrijk zijn verder onze contacten met bursalen en contactpersonen in Latijns-Amerika. Op basis van hun informatie moeten wij namelijk onze besluiten nemen (in de bestuursvergaderingen) over het wel of niet toekennen - en/of continueren – van beurzen of (in incidentele gevallen) van projecten.

 

-Het geheel van bovengenoemde activiteiten wordt besloten, vastgelegd en gecoördineerd tijdens bestuursvergaderingen, tijdens de Jaarvergadering en tijdens vergaderingen met actiecoördinatoren.  Het financiële en secretariële jaarverslag wordt ook gepubliceerd op onze website.

 

 

3) Manier van inkomstenwerving van de stichting

 

-Onze stichting kent twee min of meer reguliere inkomstenbronnen zoals onder punt 2 reeds uitvoerig vermeld, namelijk onze jaarlijkse Sinterklaasactie en onze donateurs.

 

-Verder kunnen er incidenteel ook gelden worden ingezameld in samenwerking met andere instanties zoals middelbare scholen, zie eveneens onder punt 2. Indien dergelijke bijzondere acties worden uitgevoerd vragen wij (in voorkomende gevallen) ook aanvullende projectsubsidie aan bij bijvoorbeeld NCDO, Wilde Ganzen of de Rabobank Foundation.

 

-Alle genoemde geldinzamelingen en ook de inkoop van materialen benodigd voor onze Sinterklaasactie geschieden via vrijwilligers van onze stichting. Er zijn de laatste jaren in totaal ruwweg 130 vrijwilligers in meer of mindere mate actief voor onze stichting.

 

 

4) Het vermogensbeheer van de stichting

 

-Onze stichting heeft slechts een zeer beperkt vermogen, en dan ook nog voornamelijk in de korte periode tussen onze jaarlijkse Sinterklaasactie en de uitbetaaldatum van de beurzen aan de Latijns-Amerikaanse studenten: dat is normaliter in januari of februari volgend op de Sinterklaasactie.

 

-Wegens dit beperkte vermogen van de stichting beschikken wij alleen over een rekening courant en over een spaarrekening bij de Rabobank. Deze rekeningen worden beheerd door onze penningmeester. Verder kennen wij geen vermogensbeheer.

 

 

5) De vermogensbesteding van de stichting

 

-Onze stichting besteedt zijn vermogen aan beurzen (en incidenteel ook aan projecten) ten behoeve van geselecteerde jongeren in Latijns-Amerika zoals hierboven vermeld onder de punten 1 en 2. Deze gelden worden daartoe overgeboekt naar de rekening-courant(s) van de betreffende contactpersonen in die Latijns-Amerikaanse landen. Deze contactpersonen dragen er op hun beurt weer zorg voor dat deze gelden (gedoseerd) bij de bursalen terecht komen en leggen ook verantwoording af over de besteding van die gelden en over de studievoortgang van de jongeren (en/of de projectvoortgang).

 

 

6) Het beloningsbeleid van de stichting

 

- Aangezien onze stichting (ook het bestuur) uitsluitend bestaat uit vrijwilligers kennen wij geen beloningen toe.

 

 

 

 

C) inschrijving bij de KvK:

 

 

 

 

D) Secretarieel Jaaroverzicht 2020:

 

 

Het afgelopen jaar was een echt rampjaar voor onze stichting en niet alléén hier in Nederland maar ook in al die Latijns-Amerikaanse landen waarin wij actief zijn. Het zal niemand verbazen dat dat dit het gevolg was van de Covid-19 pandemie. In onze meest recente Nieuwsbrief (van 20 oktober 2020) hebben wij hier uitvoerig aandacht aan besteed en helaas ook moeten vaststellen dat er in 2020 wegens corona geen Sinterklaasactie (en zelfs ook niet een beoogd alternatief daarvoor) mogelijk was. In 2020 dus maar relatief weinig inkomsten terwijl de studiebeurzen toch uitbetaald werden: kortom een negatief financieel resultaat in 2020 van ruwweg 12.000 Euro ! Wij hopen van harte dit nooit meer hoeven mee te maken.

Onze donateurs hebben met hun welkome giften onze stichting toch nog enigszins overeind kunnen houden, waarvoor hartelijk dank!

 

Een overzicht van de financiële resultaten is te vinden in het financiële jaaroverzicht 2020 dat is opgesteld door onze penningmeester Peter Heesakkers en gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit de heren Felix Crooijmans en Hans Vermeulen.

 

Zoals gebruikelijk is ook in 2020 een Nieuwsbrief van het Bolivia Komité verschenen waarin werd teruggeblikt op het verstreken jaar. Naast een overzicht van de stand van zaken binnen onze stichting werd aandacht geschonken aan onze huidige studenten. Veel aandacht werd daarin ook besteed aan het niet kunnen doorgaan van onze gebruikelijke Sinterklaasactie (en ook het niet kunnen doorgaan van een gepland alternatief daarvoor) waardoor wij het jaar 2020 hebben moeten afsluiten met een zeer groot negatief resultaat!!

 

Op 4 juli 2020 overleed Bert van Leijsen die ons zeer lange tijd behulpzaam is geweest als chauffeur tijdens de jaarlijkse Sinterklaasactie en ook als lid van de kascommissie. Op 31 januari 2021 overleed onze oud-chauffeur Wilbert Gooskens terwijl op 9 april j.l. onze oud-Sinterklaas Jan Zurink overleed. Wij zijn hen alle drie veel dank verschuldigd voor hun geweldige inzet.

 

In het bestuur van onze Stichting werden op de vorige jaarvergadering Peter Heesakkers en Robert-Jan Dijkman herbenoemd voor een nieuwe periode. Robert-Jan heeft per 20 oktober 2020 ons bestuur wegens persoonlijke omstandigheden verlaten. Wij danken hem voor zijn inzet en wensen hem veel succes in zijn verdere loopbaan.

 

Wellicht spreekt onze zeer directe - en efficiënte - vorm van ontwikkelingshulp u aan en wilt u overwegen om donateur van onze stichting te worden of om mogelijke nieuwe donateurs uit uw kennissenkring aan te dragen. Daarbij is het belangrijk om te weten dat onze stichting door de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), hetgeen betekent dat wij over giften of legaten geen enkele belasting hoeven te betalen. Via de Belastingdienst is ook een schenkingsovereenkomst beschikbaar welke zeer interessant is indien u voor (minimaal) 5 jaar donateur wilt worden: uw gift is dan namelijk in zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en er geldt géén drempel. Neem contact met mij op (040-2863426 of pjamderks@outlook.com) en ik zal u met plezier uitvoerig informeren.

 

Onderstaand studentenoverzicht laat zien hoe het onze studenten in Latijns-Amerika in 2020 is vergaan.

 

 

--------Overzicht Studenteninformatie-----------

 

 BOLIVIA

 

a)     Studenten begeleid door Zr. Socorro Garcia in La Paz:

 

Araceli Rodriguez Chura studeert Fysio en Logopedie aan de Universiteit in La Paz. Araceli heeft het theoretische gedeelte van haar studie dit jaar in november afgerond. Ze bedankt ons hartelijk voor onze hulp! Volgend jaar start ze met haar scriptie en haar stages. Voor die stages ontvangt ze een inkomen en daarmee betaalt ze haar verdere stappen naar haar professionele carrière. Araceli ontving van 2017 t/m 2020 een beurs van € 1000,- per jaar. Proficiat, Araceli, en veel succes in jouw verdere loopbaan.

 

 

Gabriëla Silvestre Quispe studeert sinds 2017 Marketing aan de Univalle Universiteit in La Paz. Ondanks de problemen met het virtuele lesgeven, heeft ze het eerste semester van dit jaar goede cijfers gehaald. Maar een aantal stages en vakken zijn door de pandemie uitgevallen, waardoor zij vertraging heeft opgelopen. Gabriëla ontving van 2017 t/m 2020 een beurs van € 1800,- per jaar en krijgt in 2021 nog een aanvullende beurs van € 600,- om haar studie af te ronden.

 

 

Yessica Lopez Condor ontving van ons van 2018 t/m 2020 een beurs van € 500,- per jaar om het vierde, vijfde en zesde jaar van haar middelbare school te bekostigen. Zij heeft dit jaar haar middelbare school met succes afgerond; inmiddels hebben wij ook een kopie van haar diploma ontvangen. Proficiat, Yessica!

 

 

Alejandra Monasterios Quispe ontvangt van ons sinds 2018 (3e jaar middelbare school) een beurs van € 400,- per jaar. Bij goede resultaten kan zij t/m 2021 (6e jaar middelbare school) van ons deze beurs ontvangen. Zij heeft dit jaar het 5e jaar van de middelbare school afgerond in juni, ondanks dat de Boliviaanse regering op 8 februari j.l. de scholen sloot. Alle lessen worden sindsdien virtueel gegeven, maar dit geeft vooral op het platteland problemen door de gebrekkige verbindingen. Daarbij komt nog dat Alejandra geen goede computer heeft. Kan zij ondanks dat toch nog in 2021 afstuderen?

 

 

Grecia Yukiko López Quispe  is een nieuwe bursaal en studeert sinds dit jaar voor lerares aan het Normal, Simón Bolívar in La Paz en ontvangt van 2020 t/m 2024 een beurs van ons van € 650,- per jaar. Grecia is de oudste van drie kinderen die in de steek zijn gelaten door hun vader en moeder. Hun grootmoeder zorgt voor hen, heeft een baantje als huishoudster, maar verdient te weinig om Grecia te kunnen laten studeren. Haar kleinkinderen helpen haar snoep en gebak te verkopen dat ze zelf maken, om iets meer te verdienen. Grecia werkt op zondag in de parochie voor de missionaire jeugd. Zij is erg verantwoordelijk en heeft op de middelbare school bewezen dat zij een ijverige studente is. Zij is dit jaar met haar studie als lerares begonnen, maar heeft vanaf het begin door de pandemie problemen ondervonden: eerst hebben ze een maand virtueel geoefend en daarna liep het ook niet soepel. In 2021 werkt Grecia en daarna hopt zij weer verder te kunnen gaan met haar geplande studie. Nu dus geen beurs maar eind 2021 vraagt zij een beurs aan voor ’22 t/m ’25.

 

 

 

b)     Studenten begeleid door Ton Smetsers en Almendra in La Paz:

 

Antonio Echeverria Chavez studeert sinds 2019 Marketing & Publiciteit aan de Universidad Technológica Boliviana in La Paz. Antonio heeft een bijbaan om bij te kunnen dragen aan de kosten van zijn studie. We ontvingen een filmpje van Antonio waarin hij vertelt, dat hij ondanks de moeilijkheden door de pandemie, waarin slechts virtueel wordt lesgegeven, hij het 3e semester heeft gehaald. Vooral ondervond hij moeilijkheden met het onderzoek op de universiteit. Hij heeft een vriend om hulp gevraagd om de onderzoeken t.b.v. het vak Publiciteit te ondersteunen. Dat is goed gelukt! Hij bedankt ons voor de ondersteuning en belooft ons zijn uiterste best te doen om het 4e semester beter te gaan afsluiten. Op 24 augustus is hij aan dit semester begonnen. In januari 2021 melde hij ons dat hij voor alle vakken in 2020 was geslaagd. Antonio ontvangt van ons t/m 2022 een beurs van € 886,- per jaar.

 

 

Sergio Antonio Candia Gutiérrez is een nieuwe bursaal en hij studeert sinds dit jaar Communicatie en Digitale Technologieën aan de Bolivian Technological University in La Paz. Sergio woont met zijn zusje van 14 jaar bij zijn moeder. Zijn moeder is naaister, maar verdient maar net genoeg om de huur en hun eerste levensbehoeften te kunnen betalen. Zijn vader is alcoholist en heeft nooit voor hen gezorgd en draagt ook niet financieel bij. Sergio draagt zelf bij aan zijn studie door een bijbaan. Sergio is vanaf 5 augustus ingeschreven op de universiteit. Ook voor hem geldt, dat de situatie slecht is in Bolivia i.v.m. corona en dat de studie voorlopig via videoverbinding met de universiteit zal plaatsvinden. Sergio stuurde ons zijn cijferlijsten eind 2020 welke erprima uitzagen.Sergio ontvangt van ons van 2020 t/m 2023 een beurs van € 894,- per jaar.

 

 

 

c)      Studenten begeleid door Theo Raaijmakers in Cochabamba:

 

Bartolomé Tincuri Carvajal studeert sinds 2015 Architectuur aan de Universiteit San Simon in Cochabamba. Bartolomé heeft forse vertragingen opgelopen door wisseling van avondschool universiteit en daarna nog eens door stakingen en problemen met lesgeven op de  universiteit. Ook het coronavirus werkt nu tegen: alle lessen vinden virtueel plaats, maar dat is slechts de theorie. Daardoor kunnen er geen maquettes gebouwd worden of in een groep aan een gezamenlijk project gewerkt worden. Hij wil een goede architect worden en doet er alles aan om dit te bereiken. Hij is ons erg dankbaar voor de kans die hij via ons heeft gekregen. Nu studeert hij verder op basis van een andere beurs die hij via Theo Raaijmakers krijgt.

 

 

Joël Christian Garcia Anguela studeert sinds medio 2018 voor Civiel Ingenieur aan de Universidad del Valle in Cochabamba. Na de problemen met de overstap van avondschool naar universiteit en de problemen die de universiteit had met het middelbare schooldiploma in het 1e jaar, is Joël gewisseld van universiteit. Daardoor heeft hij 1 semester verloren. Joël zwierf vanaf zijn 12e op straat, toen hij werd opgenomen in het huis van Theo, Casa Ana Maria. Theo werd door iedereen gewaarschuwd dat Joël problemen had met drugs. Maar Theo zag zijn kwaliteiten en hij heeft ook helemaal niets van de zogenoemde problemen gemerkt in de tijd dat Joël bij hem woont. Integendeel: hij is een leider in het huis en een voorbeeld voor veel jongeren.   Hij is in augustus begonnen aan zijn derde jaar en hij zegt zelf dat hij niet alleen op academisch gebied, maar ook als persoon erg gegroeid is. En dat vindt Theo ook. De studie van Joël vordert zeer goed, hij is zeer enthousiast. Joël ontvangt van ons een beurs t/m 2023 van € 1800,- per jaar (€ 900,- in 2023).

 

 

 

COLOMBIA (begeleiding door Fried Deelen (F) of Adriaan van der Velden (A) in San Bernardo del Viento):

 

Dairo Antonio Martinez Fuentes (F) In ons vorige bericht in ons jaaroverzicht, moesten wij vermelden dat Dairo uit het beeld van Fried verdwenen was en het onmogelijk was om contact met Dairo te krijgen. Omdat hij wel iets van zich zou laten horen, als hij problemen zou hebben, was Fried van mening dat geen bericht dus waarschijnlijk goed bericht zou betekenen. Het is Fried uiteindelijk recent gelukt om telefonisch contact met Dairo te krijgen. Hij heeft hem verzekerd, dat hij begin 2020 voor zijn studie geslaagd is. Zijn diploma hebben wij inmiddels ontvangen. Dairo ontving van ons voor zijn studie Lichamelijke opvoeding van 2015 t/m 2017 een beurs van € 1500,- per jaar. Dairo, proficiat en veel succes in jouw loopbaan!

 

 

Andrea Sampaio Rhenals (F) studeert sinds 2019 Financiën en Internationale Betrekkingen aan de Universidad Tecnológica de Bolívar. Andrea heeft het afgelopen (3e) semester van haar studie goed doorlopen. Dit, ondanks de moeilijkheden die zij ondervond door de pandemie: na één maand normale lessen werd overgegaan op virtueel studeren. Moeilijk, omdat niemand daar ervaring mee had. Ze is tevreden en trots dat het haar toch gelukt is om het semester op deze manier te halen. Haar studie verloopt dermate goed dat zij heeft besloten om er nog een studie bij te doen: Political Science and International Relations ! Andrea ontvangt van 2019 t/m 2023 een bedrag van € 1450,- per jaar (laatste semester in 2023: € 725,-).

 

 

Christian Camilo Avila Ríos (F) studeert sinds 2019 wiskunde aan de Universidad de Córdoba in Monteriá. Hij zou reeds in 2018 starten, maar door ontwikkelingen in het land is de studie pas in 2019 gestart. Het bedrag ad € 1350,- dat voor 2018 was overgemaakt werd doorgeschoven naar 2019 en het eindjaar werd ook een jaar doorgeschoven. We ontvingen een brief van Christian, waarin hij aangeeft dat hij ondanks de corona maatregelen – het geven van virtuele lessen op de universiteit – goed gaat. Hij heeft wel wat lagere punten gehaald dan hijzelf wilde, maar hij heeft het semester gehaald. Hij is nu begonnen aan zijn 5e semester.

 

Helaas liggen de judolessen stil, maar zodra het op een veilige manier kan, zullen deze hervat worden. Christian ontvangt van ons t/m 2023 een bedrag van € 1350,- per jaar.

 

 

 

CHILI (begeleiding door Herman Leemrijse in Valdivia):

 

Paula Salazar Pena ontving van ons ter realisering van het laatste jaar tot ziekenverzorger aan de Universiteit San Sebastian een bedrag van € 1100,- in 2020.

 

Paula woont bij haar ouders. Haar vader, die gevangen genomen werd tijdens de staatsgreep van Pinochet, heeft zijn werk daardoor verloren. Hij heeft geen opleiding gedaan en probeert sindsdien de kost te verdienen als chauffeur en vuilnisophaler. Het is voor haar ouders onmogelijk om de studie nog te betalen. Zij dragen wel zoveel als mogelijk bij. Ook Paula draagt wat bij d.mv. de inkomsten uit een bijbaantje. Paula is inmiddels afgestudeerd en zij bedankt ons hartelijk voor onze ondersteuning. Proficiat en succes, Paula !

 

 

 

BRAZILIË (begeleiding door Jan-Joris Rietveld):

 

Edinalva Goncalves de Brito studeert Wiskunde aan het Centro Universitario Claretiano in Campina Grande sedert 2018. Nalva onderhield zich als naaister, maar daardoor waren haar inkomsten onzeker: de ene keer was er werk, de andere keer niet. Wij zeggen onderhield, want: Nalva heeft haar studie dit jaar met succes afgerond! Ze staat al met grote vreugde voor de klas! Recent ook haar diploma ontvangen. Wij feliciteren Nalva met dit geweldige resultaat en wensen haar nog veel plezier en succes in haar carrière toe!

 

 

Vanessa Rayara Lima volgt sedert medio 2018 een opleiding Administratie aan de Faculdade Claretiano in Polo Campina Grande. Vanessa woont in een bouwvallig huis, afgelegen aan de rand van een stuwmeer. Sinds het uitbreken van de pandemie, waarin het openbaar vervoer bijna niet mogelijk is, is het voor haar onmogelijk om de verre rit naar Jan-Joris toe te maken. Zij studeert thuis aan haar computer en ze haalt goede resultaten. Vanessa ontvangt van 2019 t/m 2022 een bedrag van resp. € 1350,-; € 900,-; € 900,- en € 450,- per jaar.

 

 

Daniël Rodrigues da Costa volgt sedert 2019 een opleiding tot muziekdocent aan de Faculdade Claretiano in Polo Campine Grande. Hij verzorgt al muzieklessen in de parochie van Jan-Joris en heeft een groot muzikaal talent. Omdat hij na de eerste drie semesters (die hij zelf bekostigd heeft) de studiekosten niet meer kon betalen, ondersteunen wij hem om de laatste drie semesters af te ronden. Het ging goed met zijn studie en eind 2020 is hij geslaagd, recent hebben wij zijn diploma en een dankbrief van hem mogen ontvangen. Proficiat, Daniël en veel succes in jouw verdere loopbaan ! Daniël ontving van ons een beurs van € 1200,- in 2019 en € 600,- in 2020.

 

 

GUATEMALA (begeleiding door Stichting Nuenen-Guatemala via Asociación Civil Verdad y Vida):

 

Reyna Susanna Yaneth Laj Caj studeert sedert 2018 Landbouwtechniek aan de Universidad Mesoamericana in San Pedro Carcha. Reyna schrijft ons over de gevolgen die de pandemie heeft voor een land als Guatemala. Die heeft hun hele leven op zijn kop gezet, op persoonlijk, sociaal en ook academisch vlak. Veel families zijn in zeer grote problemen gekomen. Zij zijn afhankelijk van het inkomen van éen kostwinner en die is vaak zijn of haar baan kwijtgeraakt. De gevolgen van Covid-19 komen extra hard aan in een land als Guatemala, dat gekenmerkt wordt door ongelijkheid, discriminatie, onzekerheid en ondervoeding.

 

Reyna en haar familie hebben het geluk dat zij een akker hebben waarop ze fruitbomen, groenten en geneeskrachtige kruiden verbouwen. Daardoor hoeven zij geen besmettingsrisico op de markt te riskeren en heeft het hen nooit ontbroken aan voedsel. De enige producten die ze moeten kopen zijn suiker, zout en kalk om de mais zacht te laten worden zodat ze er tortilla’s van kunnen bakken.

 

De universiteit heeft haar deuren gesloten en alle lessen vinden virtueel plaats. Dat gebeurt individueel, maar er zijn ook virtuele lessen waarbij alle studenten kunnen inloggen en participeren. De praktijkopdrachten moeten worden uitgevoerd op de plek waar de student woont (zijn daardoor dus wel beperkt) en die resultaten worden op platforms ingeleverd. Ondanks de vaak gebrekkige verbindingen heeft Reyna dit 5e semester met succes afgerond. Zij ontving t/m 2020 een bedrag van € 1445,- per jaar. Eind 2020 heeft haar universiteit besloten dat het Bachelor-examen niet afgelegd kan worden en dat elke student nog 2 jaar verder moet studeren tot het Ingenieurs- (Master-) examen om een diploma te kunnen verkrijgen. Een erg bruut besluit van deze universiteit ! Reyna heeft ons dit uitvoerig toegelicht en heeft ons gevraagd of wij haar eventueel financieel zouden willen helpen tijdens deze extra 2 jaren om zodoende toch een (nog mooier) diploma te kunnen behalen. Na afstemming met haar begeleiders betreffende haar slagingskansen voor deze Master-studie hebben wij zeer recent (maart 2021) besloten om een extra beurs van 2x € 1445,- toe te kennen.

 

 

María José Garcia Galindo zij is een nieuwe bursaal en volgt sinds 2020 de Koksopleiding Internationale Keuken aan de INTECAP in Santa Lucía Cotzumalguapa. De familie van María is slachtoffer van het geweld tijdens de burgeroorlog in Guatemala. Haar grootvader werd ontvoerd en is nooit teruggevonden ondanks de onvermoeibare zoektocht die de familie heeft gedaan om hem terug te vinden. Haar moeder is lid van de organisatie van nabestaanden, AMDE, en María zelf is lid van de jongerenafdeling van AMDE. Zij bezocht – vóordat corona dit ging beletten – via deze stichting aangesloten ouderen om hen te helpen, te verzorgen en ondersteunen. Zij hoopt dat de pandemie snel voorbij is, zodat ze dit weer mag gaan doen. Maria was een goede studente op de middelbare school. Ook is ze dynamisch en ondernemend. Haar droom is om na haar koksopleiding een eigen zaak op te zetten, liefst een restaurant. Haar ouders kunnen slechts bijdragen aan de helft van haar studiekosten. Alle vakken werden – zowel theoretisch als praktisch – in haar 1e en 2e semester virtueel gegeven. Ze hebben geen vakantie gehad, omdat alle tijd nodig was om het virtueel studeren, dat veel omslachtiger is, goed af te kunnen ronden. De onderdelen die zijn afgerond heeft ze met heel goede punten gehaald. De eindbeoordeling van de laatste onderdelen zijn nog niet bekend.

 

Inmiddels heeft de vader van María door Covid-19 zijn baan verloren maar het lukt hem toch nu en dan om wat betaalde klussen uit te voeren. Financieel hebben ze het daardoor nu extra zwaar. Zij zijn niet de enigen in Santa Lucía: veel winkels en bedrijven zijn gesloten en daardoor zitten veel mensen zonder werk, waardoor ouders hun gezinnen niet meer kunnen onderhouden. Daarbij komt nog dat de kosten voor levensonderhoud alsmaar stijgen. María ontvangt t/m 2022 een beurs van ons van resp. € 1474,-, € 1750,- en  € 1750,- per jaar.

 

 

Elber Neftali del Cid Sian is een nieuwe bursaal. Hij rondde in 2020 het tweede deel van zijn middelbare school in Santa Lucía  af en studeert nu Boekhouding met specialisatie Computertechniek. De familie van Elber heeft het zwaar te verduren gehad in de periode van het geweld tijdens de burgeroorlog. De familie verloor het stuk land dat zij bezat in Puerto San José en een tante van Elber werd ontvoerd en verdween voorgoed. De familie vluchtte daarop naar Santa Lucía, waar ze helemaal weer van vooraf moest beginnen. Het gezin van Elber is arm. De moeder van Elber is ongehuwd en zij verdient met hard werken als naaister de kost voor haar familie. Ook voor haar getraumatiseerde ouders, die bij haar wonen. Hun gezondheid is broos en ze lijden nog steeds onder de gevolgen van het geweld. Elber is een goede en toegewijde student, die zowel op de lagere als op de middelbare school onderscheidingen ontving vanwege zijn studieresultaten. Met zijn studie wil hij bereiken dat hij kan bijdragen in het onderhoud van zijn familie. Hij is lid van de jongerengroep van nabestaanden van Santa Lucía AMDE. Ook wil hij zich inzetten voor gerechtigheid in Guatemala. Ook Elber ondervindt nadelen door Covid-19: hij ontving zijn studieopdrachten via een telefoon die niet altijd werkte en hij heeft geen computer. Desondanks is hij erin geslaagd om dit semester (het 8e van in totaal 12) met succes af te ronden. Hij is ons erg dankbaar dat hij de kans krijgt om deze studie te volgen.

 

Inmiddels is het inkomen van zijn moeder nu door de corona-crisis erg gekrompen, omdat er maar af en toe opdrachten komen. Gelukkig ontvangen zij van de stichting Verdad y Vida wat voedselhulp. Van de regering ontvingen zij een cheque om het licht te betalen. Van deze cheque hebben ze levensmiddelen gekocht. De waterput valt regelmatig droog (er is geen waterleiding). Water wordt af en toe aangevoerd met een tankwagen. Dan moet erop toegezien worden, dat het water eerlijk verdeeld wordt. Net als bij ons dringt de regering erop aan om regelmatig de handen te wassen. Maar wat doe je als de keuze is: handen wassen of te weinig water hebben om te drinken? Dat is dan toch weer iets anders dan de ‘problemen’ van onze jeugd die in oktober “al” om 01.00 uur moesten ophouden met feesten in een bar ! Elber is door ons voor de jaren 2020, 2021 en 2022 een beurs toegezegd van repectievelijk € 823,-, € 844,- en € 1039,-.

 

 

 

Elder José Yos Lopez is ook een nieuwe bursaal. Hij studeert sinds 2020 voor Technisch Ingenieur aan de Universidad Mariano Gálvez de Guatamala in Santa Lucía Cotzumalguapa. De familie van Elder is slachtoffer van de periode van geweld in Guatemala. Zijn grootvader kwam om in de Spaanse Ambassade die werd bestormd door leger en politie. De gevolgen waren zwaar. Zijn ouders moesten hard werken om te overleven en hadden geen kans om te studeren. Elder wil vooral een positieve bijdrage aan de gemeenschap leveren. Door corona heeft Elder al zijn studieopdrachten op zijn telefoon moeten uitvoeren, omdat hij geen eigen computer heeft. Een hels karwei, maar hij heeft zijn 1e semester gehaald! Weliswaar niet met de punten die hij graag wilde. Hij is ons erg dankbaar voor de geboden kans, want zijn ouders zijn arm en zouden dat niet kunnen betalen. Via de organisatie Verdad y Vida ontvingen ze gelukkig wat voedselpakketten en ontsmettingsmateriaal. Wij hadden Elder een beurs toegezegd (bij voldoende rresultaten) van gemiddeld zo’n € 1580,- per jaar voor 2020 t/m 2024, maar nu blijkt (na afstemming met de examencommissie en zijn begeleider) dat hij geen reële kans van slagen heeft voor zijn studie: deze studie is te hoog gegrepen en ze gaan bekijken of een meer praktijkgerichte opleiding wellicht beter bij hem past. Het spijt Elder heel erg !

 

 

María Mercedes Calel is ook een nieuwe bursaal. Zij wordt door ons voor  haar laatste twee jaren (4e en 5e jaar) ondersteund voor haar studie Crimineel en Forensisch Onderzoek aan de Universiteit Rafael Landívar in Alta Verapaz. María heeft al de 1e drie jaren van haar studie met een zeer hoog puntengemiddelde afgerond. Om de rest van haar studie af te ronden ontbreken haar de financiële middelen. Haar moeder verdient in haar eentje de kost in een schoenenfabriek voor María en haar 4 zussen. De vader liet het gezin in de steek en María en haar oudere zus proberen wat bij te verdienen om het gezin te ondersteunen. Maar dat lukt vaak niet en dan moet er bezuinigd worden op primaire levensbehoeften. María is zeer sociaal en zij is zich ten volle bewust van haar identiteit als Maya Poq’omchi’. Zij zet zich met haar talenten op deskundige wijze in voor het welzijn van de gemeenschap, telkens op zoek naar een beter leven voor iedereen. Zij wil graag dat er verbetering komt in het leven van personen die in het verre of recente verleden slachtoffer zijn geworden van onrecht, corruptie en straffeloosheid. Zij komt op voor hun rechten en toont daarbij durf, verantwoordelijk-heidsgevoel en respect voor de betrokkenen. Zij beschouwt het als een groot voorrecht dat ze aan de universiteit mag studeren: de meeste jongeren is dat in Guatemala niet gegund. De universiteit is door Covid-19 overgestapt op virtueel onderwijs. Daarbij ligt de nadruk op een integrale en ethische vorming van de studenten, steeds met het doel corruptie tegen te gaan en met vreedzame middelen conflicten op te lossen. Zij heeft beide semesters van 2020 met fantastisch goede resultaten afgesloten. Zij ontvangt van ons in 2020 en 2021 een beurs van € 1505,- per jaar.

 

 

04 mei 2021

 

Stichting Bolivia Komité Geldrop

 

P.J.A.M. Derks (voorzitter) M.M.J.B. Heesakkers-van Doormalen (secretaris)

 

E) Financiële Jaarverslag 2021

 

 

Resultatenrekening over 2021            
             
Baten   Werkelijk    Begroting    Werkelijk 
           2021          2022         2020
Inkomsten ten behoeven van projecten            
Opbrengst St. Nicolaasactie 2020   425,00    14.000,00   615,00
Legaten   0,00               0,00              0,00
Donaties   11.425,00      26.000,00   2.340,00
             
Correctie bankkosten en rente spaarrekening   3,08               -     3,90
Colombia Scholenproject   22.035,00               -   17.523,00
Diversen   0,00        500,00   629,65
Totaal baten   33.888,08    40.500,00   21.111,55
             
             
Lasten            
Totaal beurzen (zie overzicht financiering studenten)   12.304,00   11.063,00   19.392,00
Colombia Schoolproject   9.175,00   23.000,00   7.521,25
Uitgaven St. Nicolaasactie   29,60     1.000,00   118,25
Kantoorkosten   228,00        500,00   30,01
Huren + verzekeringen   211,85     1.000,00   195,69
Bankkosten   204,66        250,00   233,44
Representatie   373,00        300,00   0,00
Materialen   6,70     1.000,00   0,00
Diversen   0,00        887,00   50,00
Totaal generaal   22.532,81    39.000,00   27.540,64
             
             
Saldo: baten minus lasten   11.355,27     1.500,00   -6.429,09
             
Nog te betalen Colombia Scholenproject   -12.610,00       -10.001,75

Nog te corrigeren projectboeking 12 febr -/- 14 jan

Correctie  / compensatie

 

   

      250,00

         

     

 

 

20,00

  

Gecorrigeerd saldo: baten minus lasten   -1.504,73       -16.410,84
             
Diverse saldi    Per 1 jan. 2021   Per 31 dec. 2021     
Bankrekening 1159.72.137   13.591,72    13.299,16    
Bedrijfstelerekening 1159.131.619   29.129,23    31.132,31    
    42.720,95    44.431,47    
 
Peter Heesakkers, 9 april 2022