ANBIA) RSIN / Fiscaal nummer van onze ANBI-Stichting:

 

De Stichting Bolivia Komité Geldrop is per 1 januari 2008 aangewezen als  “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI) met het bijbehorende RSIN nummer 816064350. Dit houdt in dat uw giften aan de Stichting Bolivia Komité Geldrop zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

Onze stichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer KvK 41088309

 

B) Meerjarig Beleidsplan Stichting Bolivia Komité Geldrop:

 

 

1) Doelstelling en actueel beleid

 

-Hierbij zij verwezen naar de statuten van onze stichting zoals vastgelegd in de akte van oprichting d.d. 2 mei 1973 ten kantore van notaris A.A. van Leengoed te Geldrop.

 

-Het Bolivia Komité Geldrop heeft als doel het bieden van opleidingsmogelijkheden aan studenten en leerlingen in Latijns-Amerika. Het gaat met name om de landen Bolivia, Chili en Colombia, Brazilië en Guatemala. Wij bieden kleinschalige hulp aan jongeren in Latijns-Amerika die zonder onze hulp geen kans zouden krijgen om een opleiding te volgen. Door middel van deze kleinschalige ontwikkelingshulp hopen wij ook te bereiken dat de directe omgeving van deze jongeren en – in beperkte mate - ook hun streek of land verbetert.

 

-Het actuele beleid is gericht op een efficiënte en snelle besteding van de ingezamelde gelden via onze – goed bekende - contactpersonen in die Latijns-Amerikaanse landen. Deze contactpersonen dragen geschikte kandidaten voor een beurs voor en begeleiden (na goedkeuring van de beurs door het bestuur van onze stichting) deze leerlingen tijdens hun studie. Incidenteel dragen zij ook kleinere projecten in hun gebied voor die behulpzaam kunnen zijn ter ondersteuning van opleidingen.

 

-Verder is het steeds van belang dat onze aangegane meerjarige verplichtingen nagenoeg in balans zijn met onze (te verwachten) inkomsten in de nabije jaren. Teneinde een goed inzicht te hebben in onze aangegane verplichtingen voor de komende jaren gebruiken we een overzichtsblad dat meerdere malen per jaar geactualiseerd wordt.

 

-Onze stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en kent dus geen personeelskosten.

 

-Momenteel bevinden wij ons qua grootte in een consolidatiefase. Wij willen kleinschalig en goed overzichtelijk blijven werken. Mede gezien de beschikbaarheid van vrijwilligers en de overzichtelijkheid van onze jaarlijkse actie(s) zullen wij wat betreft inkomsten uit acties (reëel) niet echt meer kunnen groeien en zijn wij voor inkomstengroei (en daarmee het aantal kansarme jongeren die wij een opleidingsmogelijkheid kunnen bieden) voornamelijk afhankelijk van nieuwe donateurs, legaten of andere schenkingen en van acties die wij samen met anderen (bijvoorbeeld scholen, bedrijven of verenigingen) kunnen opzetten. 

 

-Fijnafstemming van het actuele beleid vindt plaats tijdens de bestuursvergaderingen waarvan er ruwweg zes per jaar plaatsvinden. In de notulen van deze vergaderingen worden de genomen besluiten vastgelegd.

 

-Elk jaar, normaliter in april, wordt een jaarvergadering gehouden waarin verslag wordt gedaan, zowel secretarieel als financieel, van activiteiten in het zojuist verstreken jaar. Donateurs en enkele andere geïnteresseerden worden hiervoor uitgenodigd.

 

 

2) Werkzaamheden van de stichting

 

-Onze stichting heeft een beperkt aantal activiteiten en deze worden uitsluitend door vrijwilligers uitgevoerd. De grootste jaarlijkse activiteit, zowel qua inkomsten als qua tijd besteding, is de Sinterklaasactie die in Geldrop-Mierlo en omliggende gemeenten door ons wordt uitgevoerd. Onze vrijwilligers spelen daarbij Sint, Piet, chauffeur, schmink(st)er of organisator, waarbij de laatste jaren telkens zo’n 180 Sint-bezoeken worden afgelegd bij gezinnen, verenigingen, bedrijven of scholen. Deze “klanten” betalen ons daarvoor een vergoeding die geheel ten bate is van onze stichting.

 

-Het werven van – en in stand houden van contacten met – donateurs is een belangrijke tweede activiteit en inkomstenbron.

 

-Publiciteit geven aan onze vorm van kleinschalige ontwikkelingshulp en aan onze acties is ook een wezenlijke activiteit. Dit vindt plaats via lokale nieuwsmedia, via onze jaarlijkse nieuwsbrief die aan alle “klanten”, donateurs, medewerkers en verdere geïnteresseerden wordt toegestuurd, via onze Jaarvergadering en secretarieel en financieel jaarverslag. Ook beschikken wij over een internetsite: www.boliviacomite.nl .

 

-Incidenteel voeren wij ook acties in samenwerking met andere instanties zoals middelbare scholen. Zulke incidentele acties worden normaliter alleen georganiseerd wanneer er een specifieke (kleinschalige) projectaanvraag bij ons is binnengekomen via een van onze contactpersonen in Latijns-Amerika. Dergelijke projecten vallen namelijk buiten ons reguliere inkomsten- en bestedingspatroon.

 

-Zeer belangrijk zijn verder onze contacten met bursalen en contactpersonen in Latijns-Amerika. Op basis van hun informatie moeten wij namelijk onze besluiten nemen (in de bestuursvergaderingen) over het wel of niet toekennen - en/of continueren – van beurzen of (in incidentele gevallen) van projecten.

 

-Het geheel van bovengenoemde activiteiten wordt besloten, vastgelegd en gecoördineerd tijdens bestuursvergaderingen, tijdens de Jaarvergadering en tijdens vergaderingen met actiecoördinatoren.  Het financiële en secretariële jaarverslag wordt ook gepubliceerd op onze website.

 

 

3) Manier van inkomstenwerving van de stichting

 

-Onze stichting kent twee min of meer reguliere inkomstenbronnen zoals onder punt 2 reeds uitvoerig vermeld, namelijk onze jaarlijkse Sinterklaasactie en onze donateurs.

 

-Verder kunnen er incidenteel ook gelden worden ingezameld in samenwerking met andere instanties zoals middelbare scholen, zie eveneens onder punt 2. Indien dergelijke bijzondere acties worden uitgevoerd vragen wij (in voorkomende gevallen) ook aanvullende projectsubsidie aan bij bijvoorbeeld NCDO, Wilde Ganzen of de Rabobank Foundation.

 

-Alle genoemde geldinzamelingen en ook de inkoop van materialen benodigd voor onze Sinterklaasactie geschieden via vrijwilligers van onze stichting. Er zijn de laatste jaren in totaal ruwweg 130 vrijwilligers in meer of mindere mate actief voor onze stichting.

 

 

4) Het vermogensbeheer van de stichting

 

-Onze stichting heeft slechts een zeer beperkt vermogen, en dan ook nog voornamelijk in de korte periode tussen onze jaarlijkse Sinterklaasactie en de uitbetaaldatum van de beurzen aan de Latijns-Amerikaanse studenten: dat is normaliter in januari of februari volgend op de Sinterklaasactie.

 

-Wegens dit beperkte vermogen van de stichting beschikken wij alleen over een rekening courant en over een spaarrekening bij de Rabobank. Deze rekeningen worden beheerd door onze penningmeester. Verder kennen wij geen vermogensbeheer.

 

 

5) De vermogensbesteding van de stichting

 

-Onze stichting besteedt zijn vermogen aan beurzen (en incidenteel ook aan projecten) ten behoeve van geselecteerde jongeren in Latijns-Amerika zoals hierboven vermeld onder de punten 1 en 2. Deze gelden worden daartoe overgeboekt naar de rekening-courant(s) van de betreffende contactpersonen in die Latijns-Amerikaanse landen. Deze contactpersonen dragen er op hun beurt weer zorg voor dat deze gelden (gedoseerd) bij de bursalen terecht komen en leggen ook verantwoording af over de besteding van die gelden en over de studievoortgang van de jongeren (en/of de projectvoortgang).

 

 

6) Het beloningsbeleid van de stichting

 

- Aangezien onze stichting (ook het bestuur) uitsluitend bestaat uit vrijwilligers kennen wij geen beloningen toe.

 

 

 

 

C) inschrijving bij de KvK:

 

 

D) Secretarieel Jaaroverzicht 2023:

Tijdens de bestuursvergadering van 8 mei 2023 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Na een periode van ruim 20 jaar heeft Peter Derks de voorzittershamer overgedragen aan Peter Heesakkers. Gelijktijdig heeft Han Wagter het penningmeesterschap van Peter Heesakkers overgenomen. Het bestuur heeft Peter Derks, na een bestuursperiode van 43 jaar, uitvoerig geprezen over zijn ongelimiteerde toewijding voor de stichting. Tijdens de viering van het 50-jarig bestaan is hier nogmaals extra aandacht aan geschonken. De nieuwe bestuurssamenstelling ziet er alsvolgt uit:

 

 

 

50-JARIG BKG JUBILEUM: Wij hebben bijzonder plezierige herinneringen aan de viering van ons 50-jarig BKG jubileum afgelopen mei, waar we een groot deel van onze vrijwilligers mochten verwelkomen in het Plein6G-gebouw aan de Papenvoort 1a en ook nog geluk hadden met mooi weer en een goede organisatie door Marion, Maria en Antoine. Voor Peter Derks was het in het bijzonder een heel plezierige dag en hij zei o.a. daarover: “Ik ben erg blij dat ik vandaag, na 20 jaar voorzitterschap van het Bolivia Komité en in het bijzijn van twee van de oprichters (Theo Stijntjes en Trees van Grieken), de voorzittershamer mag overdragen aan Peter Heesakkers die daarmee de 3e voorzitter van BKG wordt. Dit 50- jarige jubileum is een prachtige gelegenheid om deze overdacht aan te kondigen, ik heb het altijd met veel plezier gedaan en blijf ook de komende jaren als gewoon bestuurslid actief”. Hij overhandigde daarna het door hem samengestelde 50-jarigeBolivia Jubileumboek aan onze burgemeester Jos van Bree die daarmee officieel het 1e exemplaar in ontvangst nam. Daarna werd er een exemplaar overhandig aan Theo en Tiny Stijntjes, aan Trees van Grieken en aan onze contactpersoon Ton Smetsers (welke op deze dag afscheid van ons nam). Zij waren daar zeer content mee en spraken nog enkele mooie woorden als dank richting onze stichting.

 

 

 

--------Overzicht Studenteninformatie-----------

 

De contactpersonen begeleiden momenteel de onderstaande studenten. De twee coronajaren hebben een grote invloed gehad op de studiemogelijkheden waardoor sommige studenten vertraging hebben opgelopen. We hebben deze situaties gewogen en daar waar noodzakelijk de studieduur verlengd. Hierdoor zullen enkele studenten één jaar later dan gepland afstuderen.

 

HET SINTERKLAASKASTEEL VAN GELDROP: Zoals wij al in ons jaarverslag aankondigden, gaan we dit jaar – naast natuurlijk onze gezellige sint en piet bezoeken thuis (onze thuisbezoeken kunt u boeken via www.boliviacomite.nl) een nieuwe dimensie aan ons sinterklaasgebeuren toevoegen: het Sinterklaaskasteel Geldrop. Vol enthousiasme zijn we hier in het vroege voorjaar al volop mee aan het werk gegaan. En noeste arbeid loont: we gaan een schitterend sfeervol aangekleed kasteel neerzetten, waar Sint en zijn gevolg in gepaste omgeving alle kindjes met hun begeleiders kunnen ontvangen. In het kasteel doorlopen de kinderen diverse kamers, waar zij op een ludieke manier allerlei vaardigheden leren om hulppietje te worden. Zij krijgen op het eind dan ook het enige echte Geldropse Hulppietendiploma overhandigd. Dat leerelement is niet alleen leuk, maar tevens de link naar het goede doel van onze stichting: het geven van een kans aan kansarme kinderen in Zuid Amerika om door middel van een opleiding een beter leven te kunnen krijgen. Oftewel onze slogan: Studiekans door Pietendans. Vanuit onze eigen Bolivia vrijwilligers kregen we alle ondersteuning, zij hebben zich massaal aangemeld om het kasteel mee te bemannen en mee aan te kleden. Maar een dergelijk groot project kunnen wij natuurlijk niet zonder externe hulp neerzetten. Gelukkig kunnen we ook daar rekenen op een groot sociaal gedragen vlak: extra pieten via bijvoorbeeld Theater Drop, creatieve hulp van andere vrijwilligers, ondersteuning vanuit de Geldropse horeca, ondersteuning vanuit veel Geldropse ondernemers en daarbuiten en van de gemeente Geldrop. Met al deze schouders eronder gaat het Sinterklaaskasteel Geldrop er stevig en prachtig staan. Voor al diegenen die hun hulp hierbij hebben ingezet: dankjewel! Voor diegenen die heel benieuwd zijn en graag met (achter)(klein)kinderen, buurmeisjes/jongens, vrienden, etc.etc. op bezoek willen komen bij Sint en zijn Pieten: Je bent van harte welkom! www.sinterklaaskasteelgeldrop.nl